CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
1. GIỚI THIỆU
1.1 Chào mừng đến với nền tảng SeaTalk (“Nền tảng”), một nền tảng giao tiếp được cung cấp bởi SeaTalk Private Limited và các công ty con và công ty liên kết (một các riêng lẻ và cùng nhau là, “SeaTalk”, “chúng ta”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”. Các “Dịch vụ” mà chúng tôi cung cấp hoặc tạo lập sẵn bao gồm Nền tảng và các trang web, dịch vụ, sản phẩm, ứng dụng phụ có liên quan trong Nền tảng, các ứng dụng độc lập liên kết với Nền tảng, chương trình phần mềm và nội dung. Bất kì tính năng mới nào được thêm vào hoặc tăng cường cho các Dịch vụ đều phải tuân theo các Điều Khoản Dịch Vụ Khách hàng Doanh nghiệp này (“các Điều Khoản Dịch Vụ”). Các Điều Khoản Dịch Vụ này điều chỉnh việc sử dụng các Dịch vụ của bạn được cung cấp bởi SeaTalk.
1.2 Các Điều Khoản Dịch Vụ này và bất kì các Mẫu Đơn đặt hàng nào (được định nghĩa dưới đây) cùng tạo thành một thỏa thuận giữa bạn (“bạn” hoặc “Khách hàng Doanh nghiệp”) và chúng tôi, và đặt ra các điều khoản và điều kiện mà Khách hàng Doanh nghiệp và các Người dùng được Ủy quyền của mình có thể truy cập và sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả chương trình có thể tải xuống và ứng dụng có sẵn thông qua trang web của chúng tôi (“Trang SeaTalk”), hoặc thông qua một cửa hàng ứng dụng trên thiết bị của Người dùng được Ủy quyền (ví dụ: Cửa hàng Ứng dụng của Apple cho iOS hoặc Google Play cho Android).
1.3 Nếu bạn là một Người dùng được Ủy quyền (được định nghĩa dưới đây), các Điều Khoản Dịch Vụ Người dùng Cá nhân điều chỉnh việc truy cập và sử dụng các Dịch vụ của bạn, trong phạm vi có thể áp dụng, các Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ điều chỉnh việc đăng ký các Dịch vụ bởi các Khách hàng Doanh nghiệp. Một không gian làm việc được tạo lập từ các kênh, nơi mà các thành viên trong nhóm có thể giao tiếp và làm việc cùng nhau, nghĩa là, một không gian kỹ thuật số nơi mà một nhóm các người dùng có thể truy cập các Dịch vụ (mỗi, một “Không gian làm việc”).
2. CÁC NGƯỜI DÙNG CÁ NHÂN VÀ CÁC NGƯỜI DÙNG ĐƯỢC ỦY QUYỀN
2.1 Tùy thuộc vào các điều khoản áp dụng cho việc đăng ký được đặt hàng bởi Khách hàng Doanh nghiệp theo Phần 3, Khách hàng Doanh nghiệp có thể mời và ủy quyền cho các cá nhân có tài khoản SeaTalk đã đăng ký để truy cập một Không gian làm việc chuyên dụng trên các Dịch vụ tạo lập bởi Khách hàng Doanh nghiệp. Mỗi cá nhân được ủy quyền đó sẽ được xem là một “Người dùng được Ủy quyền”.
2.2 Ngoài ra, một cá nhân có thể truy cập và sử dụng các Dịch vụ cho các mục đích cá nhân bằng việc đăng ký một tài khoản cá nhân, hoặc Khách hàng Doanh nghiệp có thể mời những cá nhân để truy cập vào các phần khác của các Dịch vụ mà không cần tạo một tài khoản.
2.3 Khách hàng Doanh nghiệp có nhiều công cụ và kiểm soát các Người dùng được Ủy quyền của mình sử dụng Không gian làm việc của mình và bất kì nội dung hoặc thông tin nào mà các Người dùng được Ủy quyền đưa tới Không gian làm việc, như là các tin nhắn, trò chuyện, tài liệu, thông tin, phương thức giao tiếp, tập lệnh, chatbot, ứng dụng hoặc bất kì nội dung nào khác (gọi chung, “Dữ liệu Khách hàng Doanh nghiệp”). Ví dụ, Khách hàng Doanh nghiệp có thể kích hoạt hoặc vô hiệu hóa các Người dùng được Ủy quyền truy cập vào Không gian làm việc, xem xét, chỉnh sửa hoặc loại bỏ Dữ liệu Khách hàng Doanh nghiệp, kích hoạt hoặc vô hiệu hóa các tích hợp của bên thứ ba, quản lý các quyền hạn của các Người dùng được Ủy quyền, ghi nhớ hoặc cài đặt xuất, trong các lựa chọn khác. Khách hàng Doanh nghiệp cũng có thể cung cấp độc quyền cho chúng tôi với các hướng dẫn cần thực hiện với Dữ liệu Khách hàng Doanh nghiệp.
2.4 Khách hàng Doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm về (a) thông báo cho các Người dùng được Ủy quyền tất cả các chính sách và các tập quán Khách hàng Doanh nghiệp liên quan đến việc sử dụng Không gian làm việc của Khách hàng Doanh nghiệp; (b) bất kì các cài đặt được chọn nào bởi Khách hàng Doanh nghiệp thông qua các Dịch vụ có thể tác động đến các Người dùng được Ủy quyền về việc sử dụng Không gian làm việc của Khách hàng Doanh nghiệp hoặc truy cập Dữ liệu Khách hàng Doanh nghiệp; và (c) đảm bảo việc chuyển đổi hoặc xử lý Dữ liệu Khách hàng Doanh nghiệp tuân thủ với tất cả luật áp dụng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với nội dung của bất kì Dữ liệu Khách hàng Doanh nghiệp nào hoặc cách Khách hàng hoặc các Người dùng được Ủy quyền của mình chọn để sử dụng các Dịch vụ để lưu trữ hoặc xử lý bất kì Dữ liệu Khách hàng Doanh nghiệp nào.
2.5 Để truy cập Không gian làm việc của Khách hàng, mỗi Người dùng được Ủy quyền phải tạo một tài khoản với Nền tảng. Khách hàng phải đảm bảo rằng các Người dùng được Ủy quyền của Khách hàng giữ bí mật các thông tin đăng nhập tài khoản của họ và không tiết lộ cho bất kì bên thứ ba nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kì các thiệt hại, các tổn thất hoặc trách nhiệm pháp lý nào với Khách hàng, các Người dùng được Ủy quyền của Khách hàng, hoặc bên thứ ba, cho bất kì hoạt động nào diễn ra với các tài khoản của các Người dùng được Ủy quyền nếu như được truy cập với các thông tin đăng nhập chính xác.
3. TRUY CẬP VÀO VÀ SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
3.1 Giữa Khách hàng Doanh nghiệp và SeaTalk, nội dung trên các Dịch vụ (ngoại trừ Dữ liệu Khách hàng Doanh nghiệp), bao gồm văn bản, phần mềm, các logo, các sáng chế, các nhãn hiệu, các tên thương mại, các bản quyền, và “giao diện và trải nghiệm” của các Dịch vụ, và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan theo đó (“Nội dung SeaTalk”), đều thuộc quyền sở hữu hoặc được cấp phép bởi SeaTalk.
3.2 Tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện của Điều Khoản Dịch Vụ này, chúng tôi cấp cho Khách hàng Doanh nghiệp một giấy phép không độc quyền, bị giới hạn, không thể chuyển nhượng, không thể thứ cấp, có thể thu hồi cho các Người dùng được Ủy quyền của mình để truy cập và sử dụng các Dịch vụ và để truy cập Nội dung SeaTalk chỉ thông qua việc sử dụng các Dịch vụ của Khách hàng Doanh nghiệp. Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng tại đây trong các Dịch vụ và Nội dung SeaTalk.
3.3 Khách hàng Doanh nghiệp thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể chấm dứt việc cấp phép này vào bất kỳ lúc nào vì bất kì lý do nào hoặc không có lý do vào bất kì lúc nào.
3.4 Khách hàng Doanh nghiệp và các Người dùng được Ủy quyền của mình có thể truy cập Nội dung SeaTalk chỉ để truy cập Không gian làm việc của Khách hàng Doanh nghiệp và theo sự cho phép của các Điều Khoản Dịch Vụ này. Việc sử dụng Nội dung SeaTalk hoặc các tài liệu từ các Dịch vụ cho bất kì mục đích nào không được sự cho phép rõ ràng bởi các Điều Khoản Dịch Vụ này đều bị nghiêm cấm. Khách hàng Doanh nghiệp sẽ không, và đảm bảo các Người dùng được Ủy quyền của mình không sao chép, tái sản xuất, phân phối, truyền phát, phát sóng, để lộ, bán, cấp phép, hoặc khai thác bất kì Nội dung SeaTalk cho bất kì mục đích nào mà không có đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi hoặc, khi áp dụng, người cấp phép của chúng tôi. Chúng tôi và Người cấp phép của chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng trong và với nội dung của họ.
4. DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG
4.1 Chúng tôi sẽ xử lý Dữ liệu Khách hàng Doanh nghiệp chỉ bởi sự hướng dẫn của các Khách hàng Doanh nghiệp và không chịu trách nhiệm đối với bất kì Dữ liệu Khách hàng Doanh nghiệp nào hoặc cách Khách hàng Doanh nghiệp hoặc các Người dùng được Ủy quyền của mình chọn để sử dụng các Dịch vụ để lưu trữ hoặc xử lý bất kì Dữ liệu Khách hàng Doanh nghiệp nào.
4.2 Tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện của các Điều Khoản Dịch Vụ này, Khách hàng Doanh nghiệp (thay mặt cho các Người dùng được Ủy quyền của mình) cấp cho chúng tôi (và các nhà thầu và nhà cung cấp của chúng tôi) một quyền và giấy phép toàn cầu, không độc quyền, vĩnh viễn, không hủy ngang, có thể chuyển nhượng, có thể thứ cấp phép không mất phí để sử dụng, sao chép, tải, sửa đổi, và hiển thị Dữ liệu Khách hàng Doanh nghiệp cho mục đích được giới hạn về (i) vận hành, duy trì và cải thiện các Dịch vụ và cung cấp Dữ liệu Khách hàng Doanh nghiệp của bạn trong các Dịch vụ cho các người dùng khác (như là cho phép chúng tôi truyền các tin nhắn và tài liệu của Người dùng được Ủy quyền trên Không gian làm việc của Khách hàng Doanh nghiệp), (ii) giải quyết hoặc ngăn chặn các vấn đề về dịch vụ, bảo mật, hỗ trợ hoặc kỹ thuật với các Dịch vụ; (iii) tuân thủ triệu tập hợp lệ của tòa, lệnh của tòa án hoặc các yêu cầu pháp lý khác theo quyết định hợp lý bởi chúng tôi, và (iv) việc bạn đồng ý với và điều đó phù hợp với luật áp dụng, các Điều Khoản Dịch Vụ này, các phụ lục liên quan (nếu áp dụng) và Chính sách Quyền riêng tư. Khách hàng Doanh nghiệp tuyên bố và bảo đảm rằng đã đảm bảo tất cả các quyền cần thiết trong và đối với Dữ liệu Khách hàng Doanh nghiệp từ các Người dùng được Ủy quyền của mình và/hoặc các bên thứ ba để cấp các giấy phép nêu trên.
4.3 Ngoài ra, Khách hàng Doanh nghiệp (thay mặt cho các Người dùng được Ủy quyền của mình) đồng ý rằng đang cấp cho các Người dùng được Ủy quyền khác trên Không gian làm việc của Khách hàng Doanh nghiệp, không mất phí, quyền (bao gồm bất kì quyền sở hữu trí tuệ nào hoặc các quyền liên quan và bất kì sự từ bỏ cần thiết nào hoặc đồng ý nào) để sử dụng không hạn chế Dữ liệu Khách hàng Doanh nghiệp, bao gồm nhận xét trên và chỉnh sửa Dữ liệu Khách hàng Doanh nghiệp.
4.4 Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kì nội dung nào được nộp bởi các người dùng của các Dịch vụ.
4.5 Nếu chúng tôi biết được bất kì Dữ liệu Khách hàng Doanh nghiệp nào vi phạm các Điều khoản Dịch vụ này hoặc các Điều Khoản Dịch Vụ Người dùng Cá nhân được tải lên bởi Người dùng được Ủy quyền trong Không gian làm việc của Khách hàng Doanh nghiệp, chúng tôi có thể yêu cầu Khách hàng Doanh nghiệp có hành động trực tiếp chống lại Người dùng được Ủy quyền đó. Tuy nhiên, SeaTalk bảo lưu quyền thực hiện bất kì hành động nào xem là cần thiết phù hợp với các Điều Khoản Dịch Vụ này, bao gồm vô hiệu hóa hoặc chấm dứt các tài khoản của bất kì Người dùng được Ủy quyền nào tải lên Dữ liệu Khách hàng Doanh nghiệp mà không tuân thủ với các Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc các Điều Khoản Dịch Vụ Người dùng, luật áp dụng, hoặc các quyền riêng tư, quyền công khai, quyền sở hữu trí tuệ, quyền hợp đồng hoặc bất kì các quyền khác của bất kì cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc nếu chúng tôi xác định theo quyết định của chúng tôi rằng Dữ liệu Khách hàng Doanh nghiệp đó có nguy cơ gây hại cho chúng tôi, các người dùng khác của các Dịch vụ hoặc các bên thứ ba.
5. TÍNH KHẢ DỤNG
5.1 SeaTalk sẽ sử dụng các nỗ lực thương mại hợp lý để làm cho các Dịch vụ sẵn có 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, ngoại trừ: (a) bảo trì theo kế hoạch như đã thông báo trước; (b) không có kế hoạch hoặc trường hợp ngừng hoạt động khẩn cấp hoặc (c) bất kì sự không khả dụng gây ra bởi các tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát hợp lý của SeaTalk, bao gồm không giới hạn, thiên tai, các hành động của chính quyền, lũ lụt, hỏa hoạn, động đất, hoảng loạn, hành vi khủng bố, đình công hoặc các sự cố lao động khác, lỗi hoặc trì hoãn của nhà cung cấp dịch vụ mạng, hoặc các tấn công từ chối dịch vụ.
6. PHẢN HỒI VÀ THAM KHẢO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
6.1 Nếu Khách hàng Doanh nghiệp lựa chọn cung cấp bất kì phản hồi hoặc nhận xét nào cho SeaTalk liên quan đến các Dịch vụ (“Phản hồi”), tất cả các Phản hồi đó sẽ là tài sản duy nhất và độc quyền của SeaTalk, và Khách hàng Doanh nghiệp bằng cách này chỉ định bất kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích có thể có được từ Phản hồi đó cho SeaTalk. SeaTalk sẽ có quyền sử dụng hoặc tiết lộ Phản hồi đó dưới bất kì cách nào và vì bất kì mục đích nào theo quyết định của SeaTalk mà không phải trả thù lao, bồi thường hoặc quy kết cho Khách hàng, với điều kiện là SeaTalk không có nghĩa vụ sử dụng Phản hồi đó.
6.2 Bất kể điều gì tại đây ngược lại, SeaTalk có thể (i) trong suốt Thời hạn, hiển thị tên và logo của bạn trên trang web của mình và các tài sản tiếp thị có liên quan như là khách hàng của các Dịch vụ, (ii) sử dụng và công bố các lời chứng thực của Người dùng được Ủy quyền của bạn, Phản hồi, và tình huống nghiên cứu Khách hàng Doanh nghiệp về các Dịch vụ trong các bản công bố, bản thuyết trình và các tài sản tiếp thị được sử dụng bởi SeaTalk, và (iii) đề cập đến cả Khách hàng Doanh nghiệp, Người dùng được Ủy quyền và tên dự án liên quan (nếu có), và/hoặc thông tin Đăng ký trong bất kì các tài liệu đấu thầu nào.
7. PHẦN MỀM
Bất kỳ phần mềm được cung cấp bởi chúng tôi đến bạn như là một phần của các Dịch vụ đều phải tuân theo các quy định của các Điều Khoản Dịch Vụ này. SeaTalk bảo lưu tất cả quyền đối với phần mềm không được cấp rõ ràng bởi SeaTalk tại đây. Bất kì các tập lệnh hoặc mã của bên thứ ba nào, được liên kết hoặc tham chiếu từ các Dịch vụ, được cấp phép cho bạn bởi các bên thứ ba sở hữu các tập lệnh hoặc mã đó, không phải bởi SeaTalk.
8. VI PHẠM CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
8.1 Sự vi phạm chính sách này có thể dẫn đến một loạt các hành động, bao gồm, không giới hạn, bất kì hoặc tất cả những điều như sau:
- Giới hạn trên đặc quyền Tài khoản
- Đình chỉ Tài khoản và chấm dứt sau đó
- Cáo trạng tội phạm
- Các hành động dân sự, bao gồm không giới hạn yêu cầu bồi thường thiệt hại và/hoặc biện pháp hạn chế hoặc khẩn cấp tạm thời.
8.2 Nếu bạn cho rằng một Người dùng trên Nền tảng của chúng tôi đang có hành vi vi phạm các Điều Khoản Dịch Vụ này, vui lòng liên hệ contact@seatalk.biz.
9. TỪ CHỐI
9.1 CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ KHÔNG CÓ BẤT KÌ SỰ BẢO ĐẢM, CAM KẾT HOẶC TUYÊN BỐ NÀO ĐƯỢC TẠO RA BỞI SEATALK VỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO, CÔNG KHAI, ÁM CHỈ HOẶC THEO LUẬT ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, BẢO ĐẢM VỀ CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ, SỰ KHÔNG VI PHẠM, KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, HOẶC SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, CŨNG NHƯ KHÔNG CÓ BẤT KÌ BẢO ĐẢM NÀO TẠO RA BỞI QUÁ TRÌNH GIAO DỊCH, QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HOẶC SỬ DỤNG THƯƠNG MẠI. KHÔNG GIỚI HẠN NHỮNG ĐIỀU ĐÃ ĐỀ CẬP Ở TRÊN VÀ TRONG PHẠM VI TỐI ĐA LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, SEATALK KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG CÁC DỊCH VỤ, NỀN TẢNG NÀY HOẶC CÁC CHỨC NĂNG CÓ TRONG ĐÓ SẼ CÓ SẴN, CÓ THỂ TRUY CẬP, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, AN TOÀN, CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ HOẶC KHÔNG BỊ LỖI, CÁC LỖI ĐÓ, NẾU CÓ, SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA, HOẶC NỀN TẢNG NÀY VÀ/HOẶC MÁY CHỦ SẼ CUNG CẤP SẴN NHƯ VẬY LÀ KHÔNG CÓ VI-RÚT, ĐỒNG HỒ, BỘ HẸN GIỜ, BỘ ĐẾM, SÂU MÁY TÍNH, KHÓA PHẦN MỀM, NGỪNG HOẠT ĐỘNG THIẾT BỊ, CHƯƠNG TRÌNH ĐỘC HẠI, ĐỊNH TUYẾN, BẪY, BOM GIỜ HOẶC BẤT KÌ MÃ, HƯỚNG DẪN, CHƯƠNG TRÌNH HOẶC THÀNH PHẦN GÂY HẠI NÀO KHÁC.
9.2 BẠN THỪA NHẬN RẰNG TOÀN BỘ RỦI RO PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC HOẠT ĐỘNG CỦA NỀN TẢNG VÀ/HOẶC CÁC DỊCH VỤ THUỘC VỀ BẠN TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC CHO PHÉP BỞI LUẬT ÁP DỤNG.
9.3 SEATALK KHÔNG KIỂM SOÁT VÀ, TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC CHO PHÉP BỞI LUẬT ÁP DỤNG, KHÔNG ĐẢM BẢO HOẶC CHẤP NHẬN BẤT KÌ TRÁCH NHIỆM NÀO VỀ: (A) SỰ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH, SỰ HIỆN HỮU, CHẤT LƯỢNG, SỰ AN TOÀN HOẶC TÍNH HỢP PHÁP CỦA CÁC MẶT HÀNG CÓ SẴN THÔNG QUA CÁC DỊCH VỤ; HOẶC (B) NĂNG LỰC PHÁP LUẬT CỦA CÁC NHÀ BÁN HÀNG ĐỂ BÁN CÁC MẶT HÀNG HOẶC CỦA NGƯỜI MUA HÀNG ĐỂ THANH TOÁN CÁC MẶT HÀNG. NẾU CÓ TRANH CHẤP LIÊN QUAN ĐẾN MỘT HOẶC NHIỀU NGƯỜI DÙNG, NHỮNG NGƯỜI DÙNG ĐÓ ĐỒNG Ý GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐÓ TRỰC TIẾP GIỮA HỌ VÀ, TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC CHO PHÉP BỞI LUẬT ÁP DỤNG, GIẢI PHÓNG SEATALK VÀ CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA MÌNH KHỎI BẤT KÌ HOẶC TẤT CẢ CÁC KHIẾU NẠI, YÊU CẦU VÀ THIỆT HẠI PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KÌ TRANH CHẤP NHƯ VẬY.
10. LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
10.1 TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, SEATALK SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHO DÙ TRONG HỢP ĐỒNG, BẢO ĐẢM, TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, SỰ SƠ SUẤT (CHO DÙ LÀ CHỦ ĐỘNG, BỊ ĐỘNG HOẶC BỊ GÁN CHO), TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM, TRÁCH NHIỆM ĐƯƠNG NHIÊN HOẶC LÝ THUYẾT KHÁC), HOẶC NGUYÊN NHÂN KHÁC TỪ HÀNH ĐỘNG THEO PHÁP LUẬT, MỘT CÁCH CÔNG BẰNG, THEO QUY ĐỊNH HOẶC TRƯỜNG HỢP KHÁC, CHO:
(i) (A) MẤT KHẢ NĂNG SỬ DỤNG; (B) MẤT LỢI NHUẬN; (C) MẤT DOANH THU; (D) MẤT DỮ LIỆU; (E) MẤT QUAN HỆ; HOẶC (F) KHÔNG NHẬN ĐƯỢC KHOẢN TIỀN TIẾT KIỆM DỰ TÍNH, TRONG TỪNG TRƯỜNG HỢP DÙ TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP; HOẶC LÀ
(ii) MỌI THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC DO HẬU QUẢ CỦA THIỆT HẠI, PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG NỀN TẢNG NÀY HOẶC CÁC DỊCH VỤ, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO TỪ ĐÓ, NGAY CẢ KHI SEATALK ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY.
10.2 BẠN THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG QUYỀN DUY NHẤT CỦA BẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ VẤN ĐỀ HOẶC SỰ KHÔNG HÀI LÒNG NÀO VỚI CÁC DỊCH VỤ LÀ YÊU CẦU CHẤM DỨT TÀI KHOẢN CỦA BẠN VÀ/HOẶC NGỪNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ.
10.3 NẾU, BẤT KỂ CÁC PHẦN TRƯỚC, SEATALK ĐƯỢC TÒA ÁN CÓ THẨM QUYỀN XÉT XỬ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ (BAO GỒM CẢ DO SƠ SUẤT CỐ Ý), TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA SEATALK ĐỐI VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO BỊ GIỚI HẠN MỨC THẤP HƠN CỦA: (A) BẤT KỲ SỐ TIỀN NÀO ĐẾN HẠN VÀ PHẢI TRẢ CHO BẠN THEO BẢO ĐẢM CỦA SEATALK; VÀ (B) SG $ 100 (MỘT TRĂM ĐÔ LA SINGAPORE).
10.4 KHÔNG CÓ ĐIỀU KHOẢN NÀO TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY SẼ HẠN CHẾ HOẶC LOẠI TRỪ BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO ĐỐI VỚI VIỆC TỬ VONG HOẶC THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN DO SƠ SUẤT CỦA SEATALK, VÌ GIAN LẬN HOẶC BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO KHÁC VỀ PHÍA SEATALK MÀ KHÔNG THỂ BỊ GIỚI HẠN VÀ/HOẶC LOẠI TRỪ MỘT CÁCH HỢP PHÁP.
11. SỰ ĐÓNG GÓP CỦA BẠN ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ
11.1 Bằng cách gửi Nội dung để đưa vào các Dịch vụ, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn có tất cả các quyền và/hoặc cấp phép cần thiết để cấp giấy phép dưới đây cho SeaTalk. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng bạn tự chịu trách nhiệm về mọi nội dung bạn đăng hoặc cung cấp khác trên hoặc thông qua các Dịch vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn, tính chính xác, độ tin cậy, bản chất, không vướng quyền, tuân thủ luật pháp và các hạn chế pháp lý liên quan đến bất kỳ đóng góp Nội dung nào. Bạn tại đây cấp cho SeaTalk và những người kế nhiệm của SeaTalk một giấy phép vĩnh viễn, không thể hủy ngang, trên toàn thế giới, không độc quyền, miễn phí bản quyền và có thể cấp phép lại, chuyển nhượng để sử dụng, sao chép, phân phối, tái xuất bản, truyền tải, sửa đổi, phỏng theo, tạo tác phẩm phái sinh, hiển thị công khai và thực hiện công khai đóng góp Nội dung đó trên, thông qua hoặc liên quan đến các Dịch vụ ở bất kỳ định dạng phương tiện nào và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, để quảng bá và phân phối lại một phần các Dịch vụ (và các tác phẩm phái sinh của nó) mà không cần ghi nhận đóng góp và bạn đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền nhân thân nào (và bất kỳ quyền tương tự nào ở bất kỳ nơi nào trên thế giới) theo khía cạnh đó. Bạn hiểu rằng đóng góp của bạn có thể được truyền qua nhiều mạng khác nhau và thay đổi để phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật.
11.2 Bất kỳ Nội dung, tài liệu, thông tin hoặc ý tưởng nào bạn đăng trên hoặc thông qua các Dịch vụ hoặc cách khác truyền tải tới SeaTalk bằng bất kỳ phương tiện nào (mỗi, một "Nội dung gửi"), đều không được SeaTalk coi là bí mật và có thể được SeaTalk phổ biến hoặc sử dụng mà không cần bồi thường hoặc chịu trách nhiệm với bạn cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, phát triển, sản xuất và tiếp thị sản phẩm. Bằng cách đưa Nội dung gửi lên SeaTalk, bạn thừa nhận và đồng ý rằng SeaTalk và/hoặc các bên thứ ba khác có thể phát triển độc lập phần mềm, ứng dụng, giao diện, sản phẩm và sửa đổi, cải tiến những cái tương tự như vậy về chức năng, mã hoặc các đặc điểm khác giống hoặc tương tự với ý tưởng đặt ra trong Nội dung gửi của bạn. Theo đó, bạn tại đây cấp cho SeaTalk và những người kế nhiệm của SeaTalk một giấy phép vĩnh viễn, không thể hủy ngang, trên toàn thế giới, không độc quyền, miễn phí bản quyền, có thể cấp phép lại, và có thể chuyển nhượng để phát triển các mục được xác định ở trên và sử dụng, sao chép, phân phối, tái xuất bản, truyền tải, sửa đổi, điều chỉnh, tạo các tác phẩm phái sinh, hiển thị công khai và thực hiện công khai mọi Nội dung gửi trên, thông qua hoặc liên quan đến các Dịch vụ ở mọi định dạng phương tiện và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, để quảng bá và phân phối lại một phần các Dịch vụ (và tác phẩm phái sinh của nó). Quy định này không áp dụng cho thông tin cá nhân tuân theo chính sách bảo mật của chúng tôi trừ khi bạn cung cấp thông tin cá nhân đó công khai trên hoặc thông qua các Dịch vụ.
12. ĐÓNG GÓP CỦA BÊN THỨ BA CHO CÁC DỊCH VỤ VÀ LIÊN KẾT BÊN NGOÀI
12.1 Mỗi người đóng góp cho các Dịch vụ dữ liệu, văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, phần mềm và Nội dung khác tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, độ tin cậy, bản chất, không vướng quyền, tuân thủ luật pháp và các hạn chế pháp lý liên quan đến đóng góp Nội dung của họ. Do đó, SeaTalk không chịu trách nhiệm và sẽ không thường xuyên theo dõi hoặc kiểm tra tính chính xác, độ tin cậy, bản chất, không vướng quyền, tuân thủ luật pháp và các hạn chế pháp lý liên quan đến bất kỳ đóng góp nào của Nội dung. Bạn sẽ không để SeaTalk chịu trách nhiệm đối với mọi hành động hoặc không hành động của Người dùng, bao gồm, nhưng không giới hạn, những thứ họ đăng hoặc có sẵn thông qua các Dịch vụ.
12.2 Ngoài ra, các Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các sản phẩm, trang web, dịch vụ và ưu đãi của bên thứ ba. Các liên kết, sản phẩm, trang web và dịch vụ của bên thứ ba này không được SeaTalk sở hữu hoặc kiểm soát. Thay vào đó, chúng được vận hành bởi, và là tài sản của các bên thứ ba tương ứng và có thể được bảo vệ bởi bản quyền hiện hành hoặc các luật và hiệp ước sở hữu trí tuệ khác. SeaTalk chưa xem xét và không chịu trách nhiệm về nội dung, chức năng, bảo mật, dịch vụ, chính sách bảo mật hoặc các hoạt động khác của các bên thứ ba này. Bạn được khuyến khích đọc các điều khoản và chính sách khác được công bố bởi các bên thứ ba như vậy trên trang web của họ hoặc bằng cách khác. Bằng cách sử dụng các Dịch vụ, bạn đồng ý rằng SeaTalk sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào do bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng bất kỳ trang web hoặc tiện ích nào. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng SeaTalk có thể vô hiệu hóa việc bạn sử dụng hoặc xóa bất kỳ liên kết hoặc ứng dụng của bên thứ ba nào trên các Dịch vụ trong phạm vi họ vi phạm các Điều Khoản Dịch Vụ này.
13. TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM CỦA BẠN
Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng:
(a) bạn có năng lực pháp lý (và trong trường hợp là trẻ vị thành niên, cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp), quyền và khả năng tham gia vào Điều Khoản Dịch Vụ này và tuân thủ các điều khoản của nó; và
(b) bạn sẽ sử dụng các Dịch vụ chỉ cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với Điều Khoản Dịch Vụ này và tất cả các luật, quy định, quy tắc, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách và quy định hiện hành.
14. HÀNH VI LỪA ĐẢO HOẶC NGHI NGỜ
Nếu SeaTalk, theo quyết định riêng của mình, tin rằng bạn có thể đã tham gia vào bất kỳ hoạt động và/hoặc giao dịch có khả năng gian lận hoặc nghi ngờ nào, chúng tôi có thể thực hiện nhiều hành động khác nhau để bảo vệ SeaTalk và các Người dùng của chúng tôi. Các hành động chúng tôi có thể thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đóng, tạm dừng hoặc giới hạn quyền truy cập của bạn vào Tài khoản hoặc các Dịch vụ của bạn và/hoặc từ chối cung cấp các Dịch vụ cho bạn hiện tại và trong tương lai.
15. MIỄN TRỪ
Bạn đồng ý miễn trừ, bảo vệ và giữ SeaTalk, và các cổ đông, công ty con, công ty thành viên, giám đốc, cán bộ, đại lý, đồng thương hiệu hoặc các đối tác khác và nhân viên của SeaTalk (gọi chung là "Các bên được miễn trừ") khỏi và chống lại mọi khiếu nại, hành động, thủ tục tố tụng, và vụ kiện và tất cả các trách nhiệm, thiệt hại, giải quyết, hình phạt, tiền phạt, chi phí và phí tổn liên quan (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ chi phí giải quyết tranh chấp nào khác) gánh chịu bởi bất kỳ Bên được miễn trừ nào phát sinh từ hoặc liên quan đến: (a) việc lưu trữ, vận hành, quản lý và/hoặc quản trị các Dịch vụ bằng hoặc nhân danh SeaTalk, (b) việc bạn vi phạm hoặc sai bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc bất kỳ chính sách hoặc nguyên tắc nào được tham chiếu trong tài liệu này, (c) việc bạn sử dụng hoặc sử dụng sai các Dịch vụ, (d) bạn vi phạm bất kỳ luật nào hoặc bất kỳ quyền nào của bên thứ ba hoặc (e) bất kỳ Nội dung nào do bạn tải lên.
16. SỰ TÁCH BIỆT
Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản Dịch Vụ này được coi là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực thi theo luật của bất kỳ quyền tài phán nào, thì điều khoản đó sẽ được coi là có thể bị tách khỏi các điều khoản và điều kiện này và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại trong quyền tài phán đó cũng như sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ và hiệu lực thi hành của điều khoản được đề cập theo luật của quyền tài phán khác.
17. LUẬT ĐIỀU CHỈNH
Các Điều Khoản Dịch Vụ này được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp của Cộng hòa Singapore mà không liên quan đến xung đột của các quy tắc pháp luật. Công ước Liên Hợp Quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế và Đạo luật Giao dịch Thông tin Máy tính Thống nhất, trong phạm vi áp dụng, bị từ chối rõ ràng. Trừ khi có yêu cầu khác theo luật áp dụng, mọi tranh chấp, tranh cãi, khiếu nại hoặc khác biệt dưới bất kỳ hình thức nào sẽ phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều Khoản Dịch Vụ này chống lại hoặc liên quan đến SeaTalk hoặc bất kỳ Bên được miễn trừ nào theo các Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ được đưa đến và giải quyết cuối cùng bằng trọng tài tại Singapore theo Quy tắc Trọng tài của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (“Quy tắc SIAC”) đang có hiệu lực, các quy tắc được coi là được đưa vào bằng cách tham chiếu trong Phần này. Sẽ có một (1) trọng tài viên và ngôn ngữ của trọng tài là tiếng Anh.
18. QUY ĐỊNH CHUNG
18.1 SeaTalk bảo lưu tất cả quyền không được cung cấp rõ ràng ở đây.
18.2 SeaTalk có thể sửa đổi các Điều Khoản Dịch Vụ này bất cứ lúc nào bằng cách đăng các Điều Khoản Dịch Vụ được sửa đổi trên Nền tảng này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Nền tảng này sau khi những thay đổi đó được đăng sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các Điều Khoản Dịch Vụ sửa đổi như vậy.
18.3 Bạn không được chuyển giao, cấp phép lại hoặc chuyển nhượng bất kỳ quyền nào được cấp cho bạn tại đây hoặc ký hợp đồng phụ bất kỳ nghĩa vụ nào của bạn.
18.4 Không có điều khoản nào trong các Điều Khoản Dịch Vụ này cấu thành mối quan hệ đối tác, liên doanh hoặc đại lý chính nào giữa bạn và SeaTalk, cũng như không buộc bạn phải chịu bất kỳ chi phí hoặc trách nhiệm pháp lý nào thay mặt SeaTalk.
18.5 Việc SeaTalk, vào bất cứ lúc nào, không yêu cầu thực hiện bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này sẽ không ảnh hưởng đến quyền thực hiện của họ sau đó, trừ khi quyền thực hiện đó được từ bỏ bằng văn bản.
18.6 Các Điều Khoản Dịch Vụ này chỉ dành cho lợi ích của bạn và của chúng tôi và không vì lợi ích của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác, ngoại trừ các công ty thành viên và công ty con của SeaTalk (và từng người kế thừa và chuyển nhượng tương ứng của SeaTalk và các công ty thành viên và công ty con của SeaTalk).
18.7 Các điều khoản được quy định trong các Điều Khoản Dịch Vụ này và mọi thỏa thuận và chính sách được bao gồm hoặc được đề cập trong các Điều Khoản Dịch Vụ này cấu thành toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết của các bên liên quan đến các Dịch vụ và Nền tảng và thay thế mọi thỏa thuận hoặc hiểu biết trước đó giữa các bên liên quan đến vấn đề đó. Các bên cũng đồng ý loại trừ tất cả các điều khoản ngụ ý trong thực tế. Khi tham gia vào thỏa thuận được hình thành bởi các Điều Khoản Dịch Vụ này, các bên đã không dựa vào bất kỳ tuyên bố, cam kết, bảo đảm, hiểu biết, cam đoan, hứa hẹn hoặc đảm bảo của bất kỳ người nào khác ngoài quy định rõ ràng trong các Điều Khoản Dịch Vụ này. Mỗi bên từ bỏ vô điều kiện và không thể huỷ ngang tất cả các yêu cầu, quyền và biện pháp khắc phục mà đối với Phần này, nó có thể có liên quan đến bất kỳ điều khoản nào đã nói ở trên. Các Điều Khoản Dịch Vụ này không bị mâu thuẫn, được giải thích hoặc bổ sung bằng bằng chứng của bất kỳ thỏa thuận nào trước đó, bất kỳ thỏa thuận miệng đồng thời hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nhất quán nào.
18.8 Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về các Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc bất kỳ vấn đề nào được nêu trong các Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc trên Nền tảng, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: contact@seatalk.biz.
THÔNG BÁO PHÁP LÝ: Vui lòng gửi tất cả các thông báo pháp lý đến legal@seatalk.biz và ghi chú cho “Trưởng ban pháp chế”.
TÔI ĐÃ ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN Ở TRÊN VÀ BẤT KỲ SỬA ĐỔI NÀO SAU ĐÂY. BẰNG CÁCH NHẤP VÀO NÚT “ĐĂNG NHẬP”, “ĐĂNG KÝ”, “KẾT NỐI VỚI FACEBOOK” KHI ĐĂNG KÝ, TÔI HIỂU RẰNG TÔI ĐANG TẠO MỘT CHỮ KÝ SỐ, MÀ TÔI DỰ ĐỊNH SẼ CÓ CÙNG HIỆU LỰC NHƯ THỂ TÔI ĐÃ TỰ KÝ TÊN CỦA MÌNH.
Ngày cập nhật: ngày 20 tháng 8 năm 2021
Tải không thành công. Vui lòng thử lại.