CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NGƯỜI DÙNG CÁ NHÂN
1. GIỚI THIỆU
1.1 Chào mừng đến với nền tảng SeaTalk (“Nền tảng”). Vui lòng đọc các Điều Khoản Dịch Vụ Người dùng Cá nhân này (“Điều Khoản Dịch Vụ”) cẩn thận trước khi sử dụng Nền tảng hoặc mở một tài khoản SeaTalk (“Tài Khoản”) để bạn biết về các quyền và nghĩa vụ pháp lý của bạn đối với SeaTalk Private Limited và các công ty liên kết và công ty con của SeaTalk Private Limited (gọi riêng và chung, “SeaTalk”, “chúng tôi”, hoặc “của chúng tôi”).
1.2 Các “Dịch vụ” chúng tôi cung cấp hoặc tạo lập sẵn bao gồm Nền tảng và các trang web, dịch vụ, sản phẩm, ứng dụng phụ có liên quan trong Nền tảng, các ứng dụng độc lập liên kết với Nền tảng, chương trình phần mềm và nội dung. Bất kì các tính năng mới nào được thêm vào hoặc tăng cường cho các Dịch vụ đều phải tuân theo các Điều Khoản Dịch Vụ này. Các Điều Khoản Dịch Vụ này điều chỉnh việc sử dụng các Dịch vụ của bạn được cung cấp bởi SeaTalk.
1.3 Trước khi trở thành một người dùng của Nền tảng (“Người dùng”), bạn phải đọc và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện trong, và được liên kết với, các Điều Khoản Dịch Vụ này và bạn phải đồng ý việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư đính kèm theo đây.
1.4 SeaTalk bảo lưu quyền thay đổi, điều chỉnh, tạm ngưng hoặc ngừng tất cả hoặc bất kì phần nào của Nền tảng hoặc các Dịch vụ vào bất kì lúc nào hoặc thông báo theo yêu cầu bởi luật địa phương. SeaTalk có thể đưa ra các Dịch vụ nhất định hoặc các tính năng trong phiên bản dùng thử, có thể không hoạt động chính xác hoặc giống với cách phiên bản cuối cùng có thể hoạt động, và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong các trường hợp đó. SeaTalk cũng có thể áp đặt các giới hạn lên các tính năng nhất định hoặc hạn chế việc truy cập của bạn vào các phần của, hoặc toàn bộ, Nền tảng hoặc các Dịch vụ tùy theo quyết định của SeaTalk và không thông báo hoặc chịu trách nhiệm pháp lý.
1.5 SeaTalk bảo lưu quyền từ chối cung cấp cho bạn truy cập vào Nền tảng hoặc các Dịch vụ hoặc cho phép bạn mở Tài khoản vì bất kì lý do nào.
BẰNG VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ HOẶC MỞ TÀI KHOẢN, BẠN ĐƯA RA SỰ CHẤP NHẬN KHÔNG THỂ HUỶ NGANG VÀ ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY, BAO GỒM CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH BỔ SUNG ĐƯỢC THAM CHIẾU TẠI ĐÂY VÀ/HOẶC LIÊN KẾT THEO ĐÂY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY, KHÔNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HOẶC TRUY CẬP NỀN TẢNG. NẾU BẠN DƯỚI 18 TUỔI HOẶC ĐỘ TUỔI PHÁP LÝ ĐỂ ĐƯA RA SỰ ĐỒNG Ý DƯỚI ĐÂY THEO LUẬT ÁP DỤNG TẠI QUỐC GIA CỦA BẠN (“ĐỘ TUỔI PHÁP LÝ”), BẠN PHẢI CÓ SỰ CHO PHÉP TỪ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP ĐỂ MỞ TÀI KHOẢN VÀ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP ĐÓ PHẢI ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG THỎA THUẬN NÀY. NẾU BẠN KHÔNG BIẾT LIỆU BẠN ĐÃ ĐẾN ĐỘ TUỔI PHÁP LÝ, HAY KHÔNG HIỂU PHẦN NÀY, KHÔNG TẠO TÀI KHOẢN CHO ĐẾN KHI BẠN YÊU CẦU SỰ TRỢ GIÚP TỪ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP. NẾU BẠN LÀ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIẢM HỘ HỢP PHÁP CỦA TRẺ VỊ THÀNH NIÊN ĐANG TẠO TÀI KHOẢN, BẠN PHẢI ĐỒNG Ý CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY THAY MẶT CHO TRẺ VỊ THÀNH NIÊN VÀ BẠN SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO TẤT CẢ VIỆC SỬ DỤNG TÀI KHOẢN HOẶC CÁC DỊCH VỤ BẰNG TÀI KHOẢN ĐÓ, CHO DÙ TÀI KHOẢN ĐÓ HIỆN TẠI MỞ HOẶC ĐƯỢC TẠO SAU ĐÓ.
2. CÁC NGƯỜI DÙNG CÁ NHÂN, CÁC NGƯỜI DÙNG ĐƯỢC ỦY QUYỀN VÀ CÁC KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
Các Người dùng cá nhân
2.1 Nếu bạn là người dùng cá nhân sử dụng các Dịch vụ cho mục đích cá nhân (“Người dùng Cá nhân”), bạn có thể đăng ký một tài khoản cá nhân và truy cập các Dịch vụ cho mục đích cá nhân duy nhất. Các Người dùng Cá nhân có thể tải lên, xem xét hoặc xóa bỏ Nội dung Người dùng hoặc dữ liệu cá nhân theo quyết định của họ theo sự cho phép bởi luật và các Điều Khoản Dịch Vụ này.
Các Người dùng được Ủy quyền
2.2 Nếu bạn được ủy quyền hoặc được mời để sử dụng các Dịch vụ nhất định bởi người sử dụng lao động của bạn hoặc bên thứ ba khác mà người này đã đồng ý riêng biệt với các Điều Khoản Dịch Vụ Khách hàng Doanh nghiệp và/hoặc tham gia vào thỏa thuận đăng ký với chúng tôi (“Khách hàng Doanh nghiệp”), bạn sẽ được xem như là một “Người dùng được Ủy quyền” của Khách hàng Doanh nghiệp có liên quan. Khách hàng Doanh nghiệp sẽ phân chia các không gian làm việc chuyên dụng của họ trên các Dịch vụ kết nối với đăng ký của họ với các Dịch vụ (mỗi, một “Không gian làm việc”). Khách hàng Doanh nghiệp có thể mời bạn để sử dụng Không gian làm việc của họ hoặc các khía cạnh nhất định của các Dịch vụ bằng việc gửi cho bạn (hoặc chỉ định chúng tôi gửi cho bạn) mã xác nhận, đường dẫn mời hoặc các phương tiện khác ủy quyền cho bạn để truy cập Không gian làm việc của Khách hàng Doanh nghiệp hay truy cập các phần của các Dịch vụ. Bạn đồng ý không chia sẻ hoặc phân phát mã xác nhận, đường dẫn mời hay phương thức ủy quyền khác mà bạn nhận được với hoặc cho bất kì người nào khác ngoài nhân viên quản trị của Khách hàng Doanh nghiệp đã mời bạn sử dụng Không gian làm việc có liên quan.
2.3 Hơn nữa, khi Người dùng được Ủy quyền nộp nội dung hoặc thông tin đến Không gian làm việc của Khách hàng Doanh nghiệp hoặc cách khác thông qua việc sử dụng các Dịch vụ, bao gồm các tin nhắn, trò chuyện, tài liệu, thông tin, giao tiếp, tập lệnh, chatbot, ứng dụng hoặc Nội dung Người dùng (được định nghĩa bên dưới) và bất kì nội dung nào khác (“Dữ liệu Khách hàng Doanh nghiệp”), bạn thừa nhận và đồng ý rằng Khách hàng Doanh nghiệp sở hữu tất cả các quyền và kiểm soát bất kì Dữ liệu Khách hàng Doanh nghiệp nào như vậy được nộp, đăng tải, lưu trữ hoặc được làm có sẵn khác trên Không gian làm việc của Khách hàng Doanh nghiệp.
2.4 Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể cung cấp Khách hàng Doanh nghiệp các công cụ hoặc sự kiểm soát đối với việc sử dụng của bạn trên Không gian làm việc của họ và Dữ liệu Khách hàng Doanh nghiệp đã nộp, đăng tải, lưu trữ hoặc được làm có sẵn khác trên Không gian làm việc đó. Ví dụ, Khách hàng Doanh nghiệp có toàn quyền truy cập vào và kiểm soát Dữ liệu Khách hàng Doanh nghiệp, có thể kích hoạt hoặc vô hiệu hóa việc truy cập của bạn vào Không gian làm việc của họ, xem xét, chỉnh sửa hoặc loại bỏ Dữ liệu Khách hàng Doanh nghiệp, cấp quyền truy cập Dữ liệu Khách hàng Doanh nghiệp cho các bên thứ ba, vô hiệu hóa hoặc kích hoạt các tích hợp của bên thứ ba, quản lý quyền hạn của bạn, ghi nhớ hoặc cài đặt xuất khi trên Không gian làm việc của Khách hàng Doanh nghiệp, và nhiều lựa chọn khác.
2.5 Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa các Điều Khoản Dịch Vụ này và các Điều Khoản Dịch Vụ Khách hàng Doanh nghiệp hoặc thỏa thuận riêng biệt giữa Khách hàng Doanh nghiệp và chúng tôi, các điều khoản của các Điều Khoản Dịch Vụ Khách hàng Doanh nghiệp hay thỏa thuận riêng biệt đó sẽ thay thế và kiểm soát việc sử dụng các Dịch vụ của bạn. Nếu bạn đang sử dụng Không gian làm việc của Khách hàng Doanh nghiệp mà thuê hoặc tham gia với bạn như là một nhà thầu, bạn thừa nhận rằng Không gian làm việc mà bạn sử dụng trong trường hợp đó là một công cụ Không gian làm việc dự định để sử dụng bởi các doanh nghiệp và tổ chức và không vì mục đích tiêu dùng. Trong phạm vi tối đa mà pháp luật cho phép, bạn bằng cách này thừa nhận và đồng ý rằng luật người tiêu dùng không được áp dụng liên quan đến việc sử dụng của các Dịch vụ đó.
3. TÀI KHOẢN CỦA BẠN VỚI CHÚNG TÔI
3.1 Khi bạn tạo một Tài khoản, bạn phải cung cấp thông tin chính xác và cập nhật. Điều quan trọng là bạn phải duy trì và nhanh chóng cập nhật các chi tiết và bất kì thông tin nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi để giữ cho thông tin đó luôn cập nhật và đầy đủ.
3.2 Điều quan trọng là bạn phải giữ mật khẩu của Tài Khoản bảo mật và không tiết lộ cho bất kì bên thứ ba nào. Nếu bạn biết được hoặc nghi ngờ rằng bất kì bên thứ ba nào biết mật khẩu của bạn hoặc đã truy cập vào Tài khoản của bạn, bạn phải nhanh chóng thông báo cho chúng tôi.
3.3 Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm (với chúng tôi hoặc các bên khác) cho tất cả các hoạt động diễn ra trong Tài khoản của bạn. Chúng tôi bảo lưu quyền vô hiệu hóa Tài khoản của bạn vào bất kì lúc nào nếu theo ý kiến hợp lý của chúng tôi bạn đã không tuân thủ với bất kì quy định nào của Điều khoản này.
3.4 Đối với các Dịch vụ nhất định không yêu cầu Tài khoản để truy cập, bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản này để sử dụng các Dịch vụ đó. Chúng tôi bảo lưu quyền chấm dứt việc truy cập của bạn vào toàn bộ hoặc một phần các Dịch vụ vào bất kì lúc nào nếu theo ý kiến hợp lý của chúng tôi bạn đã không tuân thủ với bất kì quy định nào của Điều khoản này.
4. TRUY CẬP CỦA BẠN VÀO VÀ SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
4.1 Giữa bạn và SeaTalk, nội dung trên các Dịch vụ (ngoại trừ Nội dung Người dùng), bao gồm văn bản, phần mềm, logo, sáng chế, nhãn hiệu, tên thương mại, bản quyền, và “giao diện và trải nghiệm” của các Dịch vụ, và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan theo đó (“Nội dung SeaTalk”), đều thuộc quyền sở hữu và được cấp phép bởi SeaTalk.
4.2 Tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện của các Điều Khoản Dịch Vụ này, chúng tôi cấp cho bạn một giấy phép không độc quyền, bị giới hạn, không thể chuyển nhượng, không thể thứ cấp, có thể thu hồi để truy cập và sử dụng các Dịch vụ và để truy cập Nội dung SeaTalk chỉ thông qua việc bạn sử dụng các Dịch vụ. Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng tại đây trong các Dịch vụ và Nội dung SeaTalk. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể chấm dứt giấy phép này vào bất kì lúc nào vì bất kì lý do nào hoặc không có lý do vào bất kì lúc nào.
4.3 Bạn có thể truy cập Nội dung SeaTalk chỉ cho việc sử dụng của bạn để truy cập Không gian làm việc mà bạn được mời bởi Khách hàng Doanh nghiệp và theo sự cho phép của các Điều Khoản Dịch Vụ này. Việc sử dụng Nội dung SeaTalk hoặc các tài liệu từ các Dịch vụ cho bất kì mục đích nào mà không được sự cho phép rõ ràng bởi Điều Khoản Dịch Vụ đều bị nghiêm cấm. Bạn không được sao chép, tái sản xuất, phân phối, truyền phát, phát sóng, để lộ, bán, cấp phép, hoặc cách khác khai thác bất kì Nội dung SeaTalk cho bất kì mục đích nào mà không có chúng tôi hoặc, khi áp dụng, người cấp phép của chúng tôi đồng ý trước bằng văn bản. Chúng tôi và Người cấp phép của chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng trong và với nội dung của họ.
4.4 Bạn thừa nhận rằng chúng tôi không có nghĩa vụ sàng lọc trước, giám sát, xem xét, hoặc chỉnh sửa bất kỳ Nội dung Người dùng nào. Bạn cũng hiểu và thừa nhận rằng, vì các Dịch vụ cho phép các Người dùng đăng tải Nội dung Người dùng của họ để xem bởi các Người dùng khác, bạn có thể để lộ nội dung thông qua việc sử dụng các Dịch vụ mà nội dung này gây khó chịu, không đứng đắn, hoặc phản cảm, và bạn đồng ý từ bỏ, và bằng cách này từ bỏ, bất kì quyền hoặc biện pháp khắc phục pháp lý hay hợp lý bạn có hoặc có thể chống lại SeaTalk theo đó.
4.5 Bạn thừa nhận rằng hệ thống được tự động của chúng tôi có thể phân tích nội dung mà bạn chia sẻ với chúng tôi bao gồm các thư điện tử mà bạn có thể chọn để chia sẻ thông qua việc sử dụng bất kì các tích hợp của bên thứ ba nào để phát hiện thư rác và phần mềm độc hại bao gồm khi nội dung được gửi, nhận và lưu trữ.
4.6 Chúng tôi bảo lưu quyền, vào bất kì lúc nào và không cần thông báo trước, để xóa hoặc vô hiệu hóa truy cập vào nội dung theo quyết định của chúng tôi vì bất kì lý do gì. Một số các lý do chúng tôi có thể xóa hoặc vô hiệu hóa truy cập vào nội dung có thể bao gồm việc tìm kiếm nội dung bị phản đối, vi phạm các Điều Khoản Dịch Vụ này, hoặc gây hại khác cho các Dịch vụ hoặc người dùng của chúng tôi.
5. CHẤP NHẬN SỬ DỤNG
5.1 Bạn không được:
(a) sử dụng các Dịch vụ nếu bạn dưới 18 tuổi hoặc nếu bạn không đủ khả năng và năng lực pháp luật;
(b) sử dụng các Dịch vụ theo bất kỳ cách nào mà có hại, trái pháp luật hoặc gian lận, hoặc có bất kỳ mục đích hoặc ảnh hưởng nào có hại, trái pháp luật hoặc gian lận;
(c) sử dụng các Dịch vụ để làm bất kì điều gì sẽ hoặc có thể xâm phạm bất kì quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư hoặc bảo vệ dữ liệu của bất kì người nào (tự nhiên hoặc hợp pháp);
(d) tiết lộ cho bất kì người nào mật khẩu của bạn hoặc thông tin tài khoản hoặc tạo điều kiện cho người khác truy cập vào tài khoản của bạn;
(e) trong phạm vi tối đa được cho phép theo luật áp dụng, sửa đổi, điều chỉnh, dịch, kỹ thuật đảo ngược, tháo rời, đảo lắp ráp hoặc tạo ra bất kì các tác phẩm phái sinh nào dựa trên các Dịch vụ bao gồm bất kì tệp, bảng hoặc tài liệu nào (hoặc bất kì phần nào trong đó) hoặc xác định hoặc cố gắng để xác định bất kì mã nguồn, thuật toán, phương pháp hoặc kỹ thuật hiện thân nào trong Nền tảng hoặc bất kì các tác phẩm phái sinh theo đó;
(f) sử dụng các Dịch vụ (bao gồm bất kì phần mềm nào) với bất kì thiết bị, chương trình hoặc dịch vụ được thiết kế để đánh lạc hướng các biện pháp công nghệ được sử dụng để kiếm soát truy cập vào, hoặc các quyền trong, bất kì yếu tố nào được bảo vệ bởi luật bản quyền;
(g) phân phối, cấp phép, chuyển nhượng, tiếp thị, thuê, cho thuê hoặc bán, toàn bộ hoặc một phần, bất kì các Dịch vụ (có tính phí hoặc bằng cách khác) hoặc bất kì các tác phẩm phái sinh theo đó;
(h) trừ khi được cho phép bởi luật áp dụng, can thiệp với hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của các Dịch vụ hoặc bất kì thiết bị, phần mềm hoặc các kết nối nào được sử dụng để cung cấp hoặc được kết nối theo bất kì cách nào với các Dịch vụ hoặc bất kì bên thứ ba nào sử dụng các Dịch vụ;
(i) vượt qua bất kì biện pháp nào mà chúng tôi có thể sử dụng để ngăn chặn hoặc hạn chế truy cập vào các Dịch vụ;
(j) hợp nhất các Dịch vụ hoặc bất kì phần nào theo đó vào bất kì chương trình hoặc sản phẩm nào khác;
(k) trừ khi được cho phép rõ ràng bởi chúng tôi, sử dụng bất kì chức năng tự động nào (ví dụ: mã kịch bản, robot, mã nhện, trích xuất, thu thập dữ liệu) để thu thập thông tin từ hoặc cách khác tương tác với các Dịch vụ;
(l) mạo danh bất kì người nào (tự nhiên hay pháp lý), tạo một danh tính giả trên Dịch vụ, làm sai lệch sự liên kết của bạn với bất kì người nào, bao gồm khiến cho ai đó nghĩ rằng bất kì nội dung nào mà bạn tải lên, đăng, truyền phát, phân phối hoặc làm cho có sẵn khác xuất ra từ các Dịch vụ hoặc SeaTalk;
(m) sử dụng các Dịch vụ:
(i) để truyền đạt, chuyển nhượng, chia sẻ, công khai, phổ biến hoặc tiết lộ bất kì bí mật quốc gia;
(ii) để bắt nạt, lăng mạ, đe dọa, làm nhục hoặc quấy rối người khác;
(iii) theo bất kì cách nào mà có thể gây hại cho trẻ em;
(iv) sử dụng các Dịch vụ (a) để tạo một sản phẩm thương mại hoặc các dịch vụ trực tiếp hoặc gián tiếp cạnh tranh với sản phẩm hoặc các dịch vụ từ SeaTalk, hoặc (b) vì lợi ích của bất kì cá nhân hoặc tổ chức nào mà việc sử dụng đó có thể dẫn đến việc tạo ra một sản phẩm thương mại hoặc các dịch vụ trực tiếp hoặc gián tiếp cạnh tranh với sản phẩm hoặc dịch vụ từ SeaTalk.
(v) để có được chi tiết liên hệ cho mục đích, hoặc sử dụng các chi tiết liên hệ đó để, thực hiện quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép;
(n) sử dụng các Dịch vụ để tải lên, gửi, truyền phát, phân phối, phổ biến, lưu trữ hoặc làm cho có sẵn khác theo bất kì cách nào (bao gồm các mục đích tạo và/hoặc phát nội dung):
(i) dữ liệu, phần mềm, các tệp hoặc các đường dẫn bị nhiễm vi-rút, trojan, sâu máy tính, bom giờ, trình theo dõi thao tác bàn phím, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hoặc bất kì mã tài liệu hoặc máy tính gây hại hoặc gây hại cho công nghệ hoặc được thiết kế để gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của bất kì phần mềm hay phần cứng máy tính;
(ii) bất kì quảng cáo nào không được yêu cầu hoặc trái phép hoặc tài liệu quảng cáo, bao gồm “thư rác”, “spam”, “thư dây chuyền”, “đề án đa cấp”, hoặc bất kì hình thức chào mời bị cấm khác;
(iii) bất kì thông tin riêng tư nhạy cảm nào của bất kì ai mà không có sự cho phép của người đó bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin sức khỏe hoặc số thẻ tín dụng;
(iv) bất kì nội dung nào có thể khiến bất kì người nào, bao gồm bạn, vi phạm bất kì nghĩa vụ hợp đồng hoặc nghĩa vụ ủy thác nào, bao gồm bất kì nghĩa vụ bảo mật nào;
(v) bất kì nội dung nào làm hoặc có thể vi phạm bất kì bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác hoặc quyền riêng tư hoặc quyền bảo vệ dữ liệu của bất kì người nào khác;
(vi) bất kì nội dung nào lừa đảo hoặc xúc phạm danh dự của bất kì ai, tục tĩu, xúc phạm, đe dọa hận thù hoặc khiêu khích;
(vii) bất kì nội dung nào sẽ tạo thành, khuyến khích, thúc đẩy hoặc cung cấp hướng dẫn cho bất kì hoạt động bất hợp pháp hoặc nguy hiểm nào (bao gồm bạo lực) hoặc tự gây hại;
(viii) bất kì nội dung nào ủng hộ, thúc đẩy, xúi giục bất kì bên nào để cam kết, hoặc hỗ trợ bất kì hành động trái pháp luật hoặc tội phạm nào hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp khuyến khích hoặc xui khiến sự ủy thác, sự chuẩn bị hoặc sự ủ mưu của các hành động khủng bố;
(ix) bất kì nội dung cố ý được thiết kế để kích động hoặc chống đối mọi người, đặc biệt là chơi khăm, hoặc có ý định để quấy rối, gây sợ hãi, làm phiền, làm kinh hãi, quấy nhiễu, gây bất tiện, gây lo lắng hoặc khiến mọi người buồn phiền;
(x) bất kì nội dung nào quảng bá tài liệu khiêu dâm (bao gồm tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em) hoặc kích thích hoặc kích động lòng căm thù, bạo lực hoặc phân biệt đối xử bao gồm tương tự phân biệt chủng tộc hoặc phân biệt đối xử, bao gồm trên cơ sở chủng tộc của ai đó, tôn giáo, tuổi tác, giới tính, khuyết tật hay xu hướng tình dục;
(xi) bất kì các câu trả lời, phản hồi, nhận xét, ý kiến, phân tích hoặc khuyến nghị nào mà bạn không được cấp phép hợp lệ hoặc không đủ điều kiện để cấp; hoặc
(xii) nội dung mà, theo đánh giá của SeaTalk, phản đối hoặc hạn chế hoặc cản trở bất kì người nào khác sử dụng các Dịch vụ, hoặc có thể khiến SeaTalk, các Dịch vụ hoặc các người dùng của mình chịu bất kì thiệt hại hoặc trách nhiệm pháp lý nào với bất kì loại nào.
6. PHẢN HỒI
6.1 Nếu bạn chọn cung cấp bất kì phản hồi hoặc nhận xét nào cho SeaTalk liên quan đến Dịch vụ (“Phản hồi”), tất cả các Phản hồi sẽ là tài sản duy nhất và độc quyền của SeaTalk, và bạn bằng cách này chỉ định bất kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích có thể có được từ Phản hồi đó cho SeaTalk.
6.2 SeaTalk sẽ có quyền sử dụng hoặc tiết lộ Phản hồi đó dưới bất kì cách nào và vì bất kì mục đích nào theo quyết định của SeaTalk mà không phải trả thù lao, bồi thường hoặc quy kết cho bạn, với điều kiện là SeaTalk không có nghĩa vụ sử dụng Phản hồi đó.
6.3 Bất kể điều gì tại đây ngược lại, SeaTalk có thể sử dụng và công bố các lời chứng thực và Phản hồi về các Dịch vụ trong các ấn phẩm, bài thuyết trình hoặc các tài sản tiếp thị được sử dụng bởi SeaTalk.
7. NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG
7.1 Không ảnh hưởng đến Phần 2 của các Điều Khoản Dịch Vụ này, các Người dùng có thể được phép tải lên, đăng tải, nộp, tạo hoặc gửi thông tin hay tài liệu kỹ thuật số (“Nội dung Người dùng”) đến hoặc thông qua các Dịch vụ. Các Người dùng cũng có thể phủ lên hoặc thêm các đồ họa, nhãn dán, biểu tượng cảm xúc và các yếu tố khác được cung cấp bởi SeaTalk (“Các Yếu Tố SeaTalk”) vào Nội dung Người dùng và truyền phát Nội dung Người dùng thông qua các Dịch vụ. Thông tin và các tài liệu trong Nội dung Người dùng, bao gồm Nội dung Người dùng được liên kết với Các Yếu Tố SeaTalk, không được xác minh hoặc được chấp thuận bởi chúng tôi. SeaTalk không chứng thực bất kì Nội dung Người dùng nào được nộp đến hoặc gửi đi thông qua các Dịch vụ bởi bất kì người dùng hoặc người cấp phép nào khác, hoặc bất kì ý kiến nào, khuyến nghị, hoặc lời khuyên nào được nêu trong đó.
7.2 Bất cứ khi nào bạn sử dụng một tính năng cho phép bạn tải lên hoặc truyền phát Nội dung Người dùng thông qua các Dịch vụ hoặc cho phép bạn tạo liên hệ với những người dùng khác của các Dịch vụ, bạn phải tuân thủ với các tiêu chuẩn được quy định tại Phần 4 “Truy cập của bạn vào và Sử dụng các Dịch vụ của Chúng tôi” ở trên. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kì Nội dung Người dùng nào như vậy mà bạn tải lên, truyền phát hoặc làm cho có sẵn khác thông qua các Dịch vụ đều tuân thủ với các tiêu chuẩn đó.
7.3 Lưu ý rằng những người dùng khác có thể tiếp tục sử dụng và cho phép những người khác sử dụng Nội dung Người dùng của bạn độc lập, kể cả sau khi Nội dung Người dùng đó đã bị xóa bỏ khỏi các Dịch vụ, ví dụ, nếu người dùng đã tạo các bản sao chép Nội dung Người dùng của bạn và lưu trữ Nội dung Người dùng đó trên tài khoản của họ.
7.4 Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với Nội dung Người dùng của bạn và hậu quả của việc đăng tải, nộp hoặc gửi Nội dung Người dùng của bạn trên hoặc đến các Dịch vụ. Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ không nộp tới các Dịch vụ bất kì Nội dung Người dùng nào hoặc tài liệu khác mà trái với luật áp dụng của địa phương, quốc gia, và luật và quy định quốc tế.
7.5 Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kì nội dung nào được nộp bởi các người dùng của các Dịch vụ.
7.6 Cũng lưu ý rằng trong khi chúng tôi có thể cho phép bạn lưu trữ Nội dung Người dùng nhất định trên các Dịch vụ, như là các tài liệu, lịch sử trò truyện, hình ảnh, và các loại nội dung khác, chúng tôi không đảm bảo về tính khả dụng của Nội dung Người dùng đó. Chúng tôi có quyền xóa bỏ bất kỳ Nội dung Người dùng nào (bao gồm các tin nhắn hoặc tài liệu bạn tải lên Không gian làm việc) mà không cần báo trước nếu, theo ý kiến của chúng tôi, Nội dung Người dùng của bạn không tuân thủ với các Điều Khoản Dịch Vụ này bao gồm nội dung các tiêu chuẩn được quy định tại Phần 4 “Truy cập của bạn vào và Sử dụng các Dịch vụ của Chúng tôi” ở trên.
7.7 SeaTalk thực hiện các biện pháp hợp lý để nhanh chóng loại bỏ từ các Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ tài liệu vi phạm nào mà chúng tôi nhận biết được. Chính sách của SeaTalk, trong từng trường hợp thích hợp và theo quyết định của mình, sẽ vô hiệu hóa hoặc chấm dứt các tài khoản của các người dùng của Dịch vụ mà vi phạm bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ của người khác.
8. QUYỀN RIÊNG TƯ
8.1 Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Để bảo vệ tốt hơn các quyền lợi của bạn chúng tôi đã cung cấp Chính sách Quyền riêng tư của SeaTalk (“Chính sách Quyền riêng tư”) để giải thích chi tiết về thực tiễn bảo mật của chúng tôi. Vui lòng xem xét Chính sách Quyền riêng tư để hiểu được cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin được liên kết với Tài khoản của bạn và/hoặc việc sử dụng các Dịch vụ của bạn (“Thông tin Người dùng”). Bằng việc sử dụng các Dịch vụ hoặc cung cấp thông tin trên Nền tảng, bạn:
(i) đồng ý với việc thu thập, sử dụng, tiết lộ của chúng tôi và/hoặc xử lý nội dung, dữ liệu cá nhân của bạn và Thông tin Người dùng của bạn được như mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư;
(ii) đồng ý và thừa nhận rằng các quyền sở hữu Thông tin Người dùng của bạn thuộc sở hữu chung bởi bạn và SeaTalk; và
(iii) sẽ không, dù trực tiếp hay gián tiếp, tiết lộ Thông tin Người dùng của bạn với bất kì bên thứ ba nào, hoặc cho phép bất kì bên thứ ba nào khác truy cập hoặc sử dụng Thông tin Người dùng của bạn, mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.
8.2 Các Người dùng sở hữu dữ liệu cá nhân của Người dùng khác thông qua việc sử dụng các Dịch vụ (“Bên nhận được”) bằng cách này đồng ý rằng, họ sẽ (i) tuân thủ với tất cả luật bảo vệ dữ liệu cá nhân áp dụng đối với bất kì dữ liệu nào như vậy; (ii) cho phép Người dùng có dữ liệu cá nhân mà Bên nhận được đã thu thập (“Bên tiết lộ”) loại bỏ dữ liệu của họ được thu thập từ cơ sở dữ liệu của Bên nhận được; và (iii) cho phép Bên tiết lộ xem xét những thông tin được thu thập về họ bởi Bên nhận được, trong mỗi trường hợp (ii) và (iii) ở trên, đều tuân thủ với và khi yêu cầu bởi luật áp dụng.
9. PHẦN MỀM
Bất kỳ phần mềm được cung cấp bởi chúng tôi đến bạn như là một phần của các Dịch vụ đều phải tuân theo các quy định của các Điều Khoản Dịch Vụ này. SeaTalk bảo lưu tất cả quyền đối với phần mềm không được cấp rõ ràng bởi SeaTalk dưới đây. Bất kì các tập lệnh hoặc mã của bên thứ ba nào, được liên kết hoặc tham chiếu từ các Dịch vụ, được cấp phép cho bạn bởi các bên thứ ba sở hữu các tập lệnh hoặc mã đó, không phải bởi SeaTalk.
10. VI PHẠM CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
10.1 Sự vi phạm chính sách này có thể dẫn đến một loạt các hành động, bao gồm, không giới hạn, bất kì hoặc tất cả những điều như sau:
 Giới hạn trên đặc quyền Tài khoản
 Đình chỉ Tài khoản và chấm dứt sau đó
 Cáo trạng tội phạm
 Các hành động dân sự, bao gồm không giới hạn yêu cầu bồi thường thiệt hại và/hoặc biện pháp hạn chế hoặc khẩn cấp tạm thời
10.2 Nếu bạn cho rằng một Người dùng trên Nền tảng của chúng tôi đang có hành vi vi phạm các Điều Khoản Dịch Vụ này, vui lòng liên hệ contact@seatalk.biz
11. TỪ CHỐI
11.1 CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ KHÔNG CÓ BẤT KÌ SỰ BẢO ĐẢM, CAM KẾT HOẶC TUYÊN BỐ NÀO ĐƯỢC TẠO RA BỞI SEATALK VỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO, CÔNG KHAI, ÁM CHỈ HOẶC THEO LUẬT ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, BẢO ĐẢM VỀ CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ, SỰ KHÔNG VI PHẠM, KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, HOẶC SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, CŨNG NHƯ KHÔNG CÓ BẤT KÌ BẢO ĐẢM NÀO TẠO RA BỞI QUÁ TRÌNH GIAO DỊCH, QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HOẶC SỬ DỤNG THƯƠNG MẠI. KHÔNG GIỚI HẠN NHỮNG ĐIỀU ĐÃ ĐỀ CẬP Ở TRÊN VÀ TRONG PHẠM VI TỐI ĐA LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, SEATALK KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG CÁC DỊCH VỤ, NỀN TẢNG NÀY HOẶC CÁC CHỨC NĂNG CÓ TRONG ĐÓ SẼ CÓ SẴN, CÓ THỂ TRUY CẬP, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, AN TOÀN, CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ HOẶC KHÔNG BỊ LỖI, CÁC LỖI ĐÓ, NẾU CÓ, SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA, HOẶC NỀN TẢNG NÀY VÀ/HOẶC MÁY CHỦ SẼ CUNG CẤP SẴN NHƯ VẬY LÀ KHÔNG CÓ VI-RÚT, ĐỒNG HỒ, BỘ HẸN GIỜ, BỘ ĐẾM, SÂU MÁY TÍNH, KHÓA PHẦN MỀM, NGỪNG HOẠT ĐỘNG THIẾT BỊ, CHƯƠNG TRÌNH ĐỘC HẠI, ĐỊNH TUYẾN, BẪY, BOM GIỜ HOẶC BẤT KÌ MÃ, HƯỚNG DẪN, CHƯƠNG TRÌNH HOẶC THÀNH PHẦN GÂY HẠI NÀO KHÁC.
11.2 BẠN THỪA NHẬN RẰNG TOÀN BỘ RỦI RO PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC HOẠT ĐỘNG CỦA NỀN TẢNG VÀ/HOẶC CÁC DỊCH VỤ THUỘC VỀ BẠN TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC CHO PHÉP BỞI LUẬT ÁP DỤNG.
11.3 SEATALK KHÔNG KIỂM SOÁT VÀ, TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC CHO PHÉP BỞI LUẬT ÁP DỤNG, KHÔNG ĐẢM BẢO HOẶC CHẤP NHẬN BẤT KÌ TRÁCH NHIỆM NÀO VỀ: (A) SỰ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH, SỰ HIỆN HỮU, CHẤT LƯỢNG, SỰ AN TOÀN HOẶC TÍNH HỢP PHÁP CỦA CÁC MẶT HÀNG CÓ SẴN THÔNG QUA CÁC DỊCH VỤ; HOẶC (B) NĂNG LỰC PHÁP LUẬT CỦA CÁC NHÀ BÁN HÀNG ĐỂ BÁN CÁC MẶT HÀNG HOẶC CỦA NGƯỜI MUA HÀNG ĐỂ THANH TOÁN CÁC MẶT HÀNG. NẾU CÓ TRANH CHẤP LIÊN QUAN ĐẾN MỘT HOẶC NHIỀU NGƯỜI DÙNG, NHỮNG NGƯỜI DÙNG ĐÓ ĐỒNG Ý GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐÓ TRỰC TIẾP GIỮA HỌ VÀ, TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC CHO PHÉP BỞI LUẬT ÁP DỤNG, GIẢI PHÓNG SEATALK VÀ CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA MÌNH KHỎI BẤT KÌ HOẶC TẤT CẢ CÁC KHIẾU NẠI, YÊU CẦU VÀ THIỆT HẠI PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KÌ TRANH CHẤP NHƯ VẬY.
12. LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
12.1 TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, SEATALK SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO DÙ TRONG HỢP ĐỒNG, BẢO ĐẢM, TRÁCH NHIỆM NGOÀI HỢP ĐỒNG (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, SỰ SƠ SUẤT (CHO DÙ LÀ CHỦ ĐỘNG, BỊ ĐỘNG HAY BỊ GÁN CHO), TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM, TRÁCH NHIỆM ĐƯƠNG NHIÊN HOẶC LÝ THUYẾT KHÁC), HOẶC NGUYÊN NHÂN KHÁC TỪ HÀNH ĐỘNG THEO PHÁP LUẬT, MỘT CÁCH CÔNG BẰNG, THEO QUY ĐỊNH HOẶC TRƯỜNG HỢP KHÁC, CHO:
(i) (A) MẤT KHẢ NĂNG SỬ DỤNG; (B) MẤT LỢI NHUẬN; (C) MẤT DOANH THU; (D) MẤT DỮ LIỆU; (E) MẤT QUAN HỆ; HOẶC (F) KHÔNG NHẬN ĐƯỢC KHOẢN TIỀN TIẾT KIỆM DỰ TÍNH, TRONG TỪNG TRƯỜNG HỢP DÙ TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP; HOẶC
(ii) MỌI THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC DO HẬU QUẢ, PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG NỀN TẢNG NÀY HOẶC CÁC DỊCH VỤ, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO TỪ ĐÓ, NGAY CẢ KHI SEATALK ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY.
12.2 BẠN THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG QUYỀN DUY NHẤT CỦA BẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ VẤN ĐỀ HOẶC SỰ KHÔNG HÀI LÒNG NÀO VỚI CÁC DỊCH VỤ LÀ YÊU CẦU CHẤM DỨT TÀI KHOẢN CỦA BẠN VÀ/HOẶC NGỪNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ.
12.3 NẾU, BẤT KỂ CÁC PHẦN TRƯỚC, SEATALK ĐƯỢC TÒA ÁN CÓ THẨM QUYỀN XÉT XỬ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ (BAO GỒM CẢ DO SƠ SUẤT CỐ Ý), TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA SEATALK ĐỐI VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO BỊ GIỚI HẠN Ở MỨC THẤP HƠN CỦA: (A) BẤT KỲ SỐ TIỀN NÀO ĐẾN HẠN VÀ PHẢI TRẢ CHO BẠN THEO BẢO ĐẢM CỦA SEATALK; VÀ (B) SG $ 100 (MỘT TRĂM ĐÔ LA SINGAPORE).
12.4 KHÔNG CÓ ĐIỀU KHOẢN NÀO TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY SẼ HẠN CHẾ HOẶC LOẠI TRỪ BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO ĐỐI VỚI VIỆC TỬ VONG HOẶC THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN DO SƠ SUẤT CỦA SEATALK, VÌ GIAN LẬN HOẶC BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO KHÁC VỀ PHÍA SEATALK MÀ KHÔNG THỂ BỊ GIỚI HẠN VÀ/HOẶC LOẠI TRỪ MỘT CÁCH HỢP PHÁP.
13. SỰ ĐÓNG GÓP CỦA BẠN ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ
13.1 Bằng cách gửi Nội dung để đưa vào các Dịch vụ, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn có tất cả các quyền và/hoặc cấp phép cần thiết để cấp giấy phép dưới đây cho SeaTalk. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng bạn tự chịu trách nhiệm về mọi nội dung bạn đăng hoặc cung cấp khác trên hoặc thông qua các Dịch vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn, tính chính xác, độ tin cậy, bản chất, không vướng quyền, tuân thủ luật pháp và các hạn chế pháp lý liên quan đến bất kỳ đóng góp Nội dung nào. Bạn tại đây cấp cho SeaTalk và những người kế nhiệm của SeaTalk một giấy phép vĩnh viễn, không thể hủy ngang, trên toàn thế giới, không độc quyền, miễn phí bản quyền và có thể cấp phép lại, chuyển nhượng để sử dụng, sao chép, phân phối, tái xuất bản, truyền tải, sửa đổi, phỏng theo, tạo tác phẩm phái sinh, hiển thị công khai và thực hiện công khai đóng góp Nội dung đó trên, thông qua hoặc liên quan đến các Dịch vụ ở bất kỳ định dạng phương tiện nào và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, để quảng bá và phân phối lại một phần các Dịch vụ (và các tác phẩm phái sinh của nó) mà không cần ghi nhận đóng góp và bạn đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền nhân thân nào (và bất kỳ quyền tương tự nào ở bất kỳ nơi nào trên thế giới) theo khía cạnh đó. Bạn hiểu rằng đóng góp của bạn có thể được truyền qua nhiều mạng khác nhau và thay đổi để phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật.
13.2 Bất kỳ Nội dung, tài liệu, thông tin hoặc ý tưởng nào bạn đăng trên hoặc thông qua các Dịch vụ hoặc cách khác truyền tải tới SeaTalk bằng bất kỳ phương tiện nào (mỗi, một "Nội dung gửi"), đều không được SeaTalk coi là bí mật và có thể được SeaTalk phổ biến hoặc sử dụng mà không cần bồi thường hoặc chịu trách nhiệm với bạn cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, phát triển, sản xuất và tiếp thị sản phẩm. Bằng cách đưa Nội dung gửi lên SeaTalk, bạn thừa nhận và đồng ý rằng SeaTalk và/hoặc các bên thứ ba khác có thể phát triển độc lập phần mềm, ứng dụng, giao diện, sản phẩm và sửa đổi, cải tiến những cái tương tự như vậy về chức năng, mã hoặc các đặc điểm khác giống hoặc tương tự với ý tưởng đặt ra trong Nội dung gửi của bạn. Theo đó, bạn tại đây cấp cho SeaTalk và những người kế nhiệm của SeaTalk một giấy phép vĩnh viễn, không thể hủy ngang, trên toàn thế giới, không độc quyền, miễn phí bản quyền, có thể cấp phép lại, và có thể chuyển nhượng để phát triển các mục được xác định ở trên và sử dụng, sao chép, phân phối, tái xuất bản, truyền tải, sửa đổi , điều chỉnh, tạo các tác phẩm phái sinh, hiển thị công khai và thực hiện công khai mọi Nội dung gửi trên, thông qua hoặc liên quan đến các các Dịch vụ ở mọi định dạng phương tiện và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, để quảng bá và phân phối lại một phần các Dịch vụ (và tác phẩm phái sinh của nó). Quy định này không áp dụng cho thông tin cá nhân tuân theo chính sách bảo mật của chúng tôi trừ khi bạn cung cấp thông tin cá nhân đó công khai trên hoặc thông qua các Dịch vụ.
14. ĐÓNG GÓP CỦA BÊN THỨ BA CHO CÁC DỊCH VỤ VÀ LIÊN KẾT BÊN NGOÀI
14.1 Mỗi người đóng góp cho các Dịch vụ dữ liệu, văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, phần mềm và Nội dung khác tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, độ tin cậy, bản chất, không vướng quyền, tuân thủ luật pháp và các hạn chế pháp lý liên quan đến đóng góp Nội dung của họ. Do đó, SeaTalk không chịu trách nhiệm và sẽ không thường xuyên theo dõi hoặc kiểm tra tính chính xác, độ tin cậy, bản chất, không vướng quyền, tuân thủ luật pháp và các hạn chế pháp lý liên quan đến bất kỳ đóng góp nào của Nội dung. Bạn sẽ không để SeaTalk chịu trách nhiệm đối với mọi hành động hoặc không hành động của Người dùng, bao gồm, nhưng không giới hạn, những thứ họ đăng hoặc có sẵn thông qua các Dịch vụ.
14.2 Ngoài ra, các Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các sản phẩm, trang web, dịch vụ và ưu đãi của bên thứ ba. Các liên kết, sản phẩm, trang web và dịch vụ của bên thứ ba này không được SeaTalk sở hữu hoặc kiểm soát. Thay vào đó, chúng được vận hành bởi, và là tài sản của các bên thứ ba tương ứng và có thể được bảo vệ bởi bản quyền hiện hành hoặc các luật và hiệp ước sở hữu trí tuệ khác. SeaTalk chưa xem xét và không chịu trách nhiệm về nội dung, chức năng, bảo mật, dịch vụ, chính sách bảo mật hoặc các hoạt động khác của các bên thứ ba này. Bạn được khuyến khích đọc các điều khoản và chính sách khác được công bố bởi các bên thứ ba như vậy trên trang web của họ hoặc bằng cách khác. Bằng cách sử dụng các Dịch vụ, bạn đồng ý rằng SeaTalk sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào do bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng bất kỳ trang web hoặc tiện ích nào. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng SeaTalk có thể vô hiệu hóa việc bạn sử dụng hoặc xóa bất kỳ liên kết hoặc ứng dụng của bên thứ ba nào trên các Dịch vụ trong phạm vi họ vi phạm các Điều Khoản Dịch Vụ này.
15. TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM CỦA BẠN
Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng:
(a) bạn có năng lực pháp lý (và trong trường hợp là trẻ vị thành niên, cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp), quyền và khả năng tham gia vào các Điều Khoản Dịch Vụ này và tuân thủ các điều khoản của nó; và
(b) bạn sẽ sử dụng các Dịch vụ chỉ cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các Điều Khoản Dịch Vụ này và tất cả các luật, quy định, quy tắc, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách và quy định hiện hành.
16. HÀNH VI LỪA ĐẢO HOẶC NGHI NGỜ
Nếu SeaTalk, theo quyết định riêng của mình, tin rằng bạn có thể đã tham gia vào bất kỳ hoạt động và/hoặc giao dịch có khả năng gian lận hoặc nghi ngờ nào, chúng tôi có thể thực hiện nhiều hành động khác nhau để bảo vệ SeaTalk và Người dùng của chúng tôi. Các hành động chúng tôi có thể thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đóng, tạm dừng hoặc giới hạn quyền truy cập của bạn vào Tài khoản hoặc các Dịch vụ của bạn và/hoặc từ chối cung cấp các Dịch vụ cho bạn hiện tại và trong tương lai.
17. MIỄN TRỪ
Bạn đồng ý miễn trừ, bảo vệ và giữ SeaTalk, và các cổ đông, công ty con, công ty thành viên, giám đốc, cán bộ, đại lý, đồng thương hiệu hoặc các đối tác khác và nhân viên của SeaTalk (gọi chung là "Các bên được miễn trừ") khỏi và chống lại mọi khiếu nại, hành động, thủ tục tố tụng, và vụ kiện và tất cả các trách nhiệm, thiệt hại, giải quyết, hình phạt, tiền phạt, chi phí và phí tổn liên quan (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ chi phí giải quyết tranh chấp nào khác) gánh chịu bởi bất kỳ Bên được miễn trừ nào phát sinh từ hoặc liên quan đến: (a) việc lưu trữ, vận hành, quản lý và/hoặc quản trị các Dịch vụ bằng hoặc nhân danh SeaTalk, (b) việc bạn vi phạm hoặc sai bất kỳ điều khoản nào của các Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc bất kỳ chính sách hoặc nguyên tắc nào được tham chiếu trong tài liệu này, (c) việc bạn sử dụng hoặc sử dụng sai các Dịch vụ, (d) bạn vi phạm bất kỳ luật nào hoặc bất kỳ quyền nào của bên thứ ba hoặc (e) bất kỳ Nội dung nào do bạn tải lên.
18. SỰ TÁCH BIỆT
Nếu bất kỳ điều khoản nào của các Điều Khoản Dịch Vụ này được coi là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực thi theo luật của bất kỳ quyền tài phán nào, thì điều khoản đó sẽ được coi là có thể bị tách khỏi các điều khoản và điều kiện này và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại trong quyền tài phán đó cũng như sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ và hiệu lực thi hành của điều khoản được đề cập theo luật của quyền tài phán khác.
19. LUẬT ĐIỀU CHỈNH
Các Điều Khoản Dịch Vụ này được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp của Cộng hòa Singapore mà không liên quan đến xung đột của các quy tắc pháp luật. Công ước Liên Hợp Quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế và Đạo luật Giao dịch Thông tin Máy tính Thống nhất, trong phạm vi áp dụng, bị từ chối rõ ràng. Trừ khi có yêu cầu khác theo luật áp dụng, mọi tranh chấp, tranh cãi, khiếu nại hoặc khác biệt dưới bất kỳ hình thức nào sẽ phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều Khoản Dịch Vụ này chống lại hoặc liên quan đến SeaTalk hoặc bất kỳ Bên được miễn trừ nào theo các Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ được đưa đến và giải quyết cuối cùng bằng trọng tài tại Singapore theo Quy tắc Trọng tài của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (“Quy tắc SIAC”) đang có hiệu lực, các quy tắc được coi là được đưa vào bằng cách tham chiếu trong Phần này. Sẽ có một (1) trọng tài viên và ngôn ngữ của trọng tài là tiếng Anh.
20. QUY ĐỊNH CHUNG
20.1 SeaTalk bảo lưu tất cả quyền không được cung cấp rõ ràng ở đây.
20.2 SeaTalk có thể sửa đổi các Điều Khoản Dịch Vụ này bất cứ lúc nào bằng cách đăng các Điều Khoản Dịch Vụ sửa đổi trên Nền tảng này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Nền tảng này sau khi những thay đổi đó được đăng sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các Điều Khoản Dịch Vụ sửa đổi như vậy.
20.3 Bạn không được chuyển giao, cấp phép lại hoặc chuyển nhượng bất kỳ quyền nào được cấp cho bạn dưới đây hoặc ký hợp đồng phụ bất kỳ nghĩa vụ nào của bạn.
20.4 Không có điều khoản nào trong các Điều Khoản Dịch Vụ này cấu thành mối quan hệ đối tác, liên doanh hoặc đại lý chính nào giữa bạn và SeaTalk, cũng như không buộc bạn phải chịu bất kỳ chi phí hoặc trách nhiệm pháp lý nào thay mặt SeaTalk.
20.5 Việc SeaTalk, vào bất cứ lúc nào, không yêu cầu thực hiện bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này sẽ không ảnh hưởng đến quyền thực hiện của họ sau đó, trừ khi quyền thực hiện đó được từ bỏ bằng văn bản.
20.6 Các Điều Khoản Dịch Vụ này chỉ dành cho lợi ích của bạn và của chúng tôi và không vì lợi ích của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác, ngoại trừ các công ty thành viên và công ty con của SeaTalk (và từng người kế thừa và chuyển nhượng tương ứng của SeaTalk và các công ty thành viên và công ty con của SeaTalk).
20.7 Các điều khoản được quy định trong các Điều Khoản Dịch Vụ này và mọi thỏa thuận và chính sách được bao gồm hoặc được đề cập trong các Điều Khoản Dịch Vụ này cấu thành toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết của các bên liên quan đến các Dịch vụ và Nền tảng và thay thế mọi thỏa thuận hoặc hiểu biết trước đó giữa các bên liên quan đến vấn đề đó. Các bên cũng đồng ý loại trừ tất cả các điều khoản ngụ ý trong thực tế. Khi tham gia vào thỏa thuận được hình thành bởi các Điều Khoản Dịch Vụ này, các bên đã không dựa vào bất kỳ tuyên bố, cam kết, bảo đảm, hiểu biết, cam đoan, hứa hẹn hoặc đảm bảo của bất kỳ người nào khác ngoài quy định rõ ràng trong các Điều Khoản Dịch Vụ này. Mỗi bên từ bỏ vô điều kiện và không thể huỷ ngang tất cả các yêu cầu, quyền và biện pháp khắc phục mà đối với Phần này, nó có thể có liên quan đến bất kỳ điều khoản nào đã nói ở trên. Các Điều Khoản Dịch Vụ này không bị mâu thuẫn, được giải thích hoặc bổ sung bằng bằng chứng của bất kỳ thỏa thuận nào trước đó, bất kỳ thỏa thuận miệng đồng thời hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nhất quán nào.
20.8 Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về các Điều khoản dịch Dịch vụ này hoặc bất kỳ vấn đề nào được nêu trong các Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc trên Nền tảng, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: contact@seatalk.biz.
THÔNG BÁO PHÁP LÝ: Vui lòng gửi tất cả các thông báo pháp lý đến legal@seatalk.biz và ghi chú cho “Trưởng ban pháp chế”.
TÔI ĐÃ ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN Ở TRÊN VÀ BẤT KỲ SỬA ĐỔI NÀO SAU ĐÂY. BẰNG CÁCH NHẤP VÀO NÚT “ĐĂNG NHẬP”, “ĐĂNG KÝ”, “KẾT NỐI VỚI FACEBOOK” KHI ĐĂNG KÝ, TÔI HIỂU RẰNG TÔI ĐANG TẠO MỘT CHỮ KÝ SỐ, MÀ TÔI DỰ ĐỊNH SẼ CÓ CÙNG HIỆU LỰC NHƯ THỂ TÔI ĐÃ TỰ KÝ TÊN CỦA MÌNH.
Ngày cập nhật: ngày 06 tháng 01 năm 2022
Tải không thành công. Vui lòng thử lại.