CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ
1. GIỚI THIỆU
1.1 Chào mừng đến với nền tảng SeaTalk được điều hành bởi SeaTalk Private Limited và các công ty thành viên (gọi riêng và chung là, “SeaTalk”, “chúng tôi”, hoặc “của chúng tôi”). SeaTalk chịu trách nhiệm theo quy định và pháp luật áp dụng (“Luật bảo vệ Quyền riêng tư”) một cách nghiêm túc và cam kết tôn trọng quyền riêng tư và mối quan tâm của tất cả Người dùng của nền tảng SeaTalk chúng tôi (“Nền tảng”) (chúng tôi đề cập đến Nền tảng và các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp được miêu tả trên Nền tảng của chúng tôi và được gọi chung là “Dịch vụ”). Chúng tôi nhận ra tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà bạn đã giao phó cho chúng tôi và chúng tôi tin rằng đó là trách nhiệm của chúng tôi để quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Chính sách Quyền riêng tư này (“Chính sách”) được soạn ra để giúp bạn hiểu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi và/hoặc chúng tôi có về bạn, dù bây giờ hay trong tương lại, cũng như giúp bạn đưa ra một quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho chúng tôi bất kì dữ liệu cá nhân nào của bạn.
1.2 “Dữ liệu Cá nhân” hoặc “dữ liệu cá nhân” nghĩa là dữ liệu, dù đúng hay không, về một cá nhân mà có thể được xác minh từ dữ liệu, hoặc từ dữ liệu đó và thông tin khác mà một tổ chức có được hay có khả năng truy cập. Ví dụ phổ biến của dữ liệu cá nhân có thể bao gồm tên, số định danh và thông tin liên lạc.
1.3 Bằng việc sử dụng Dịch vụ, đăng ký tài khoản với chúng tôi, ghé thăm Nền tảng của chúng tôi, hoặc truy cập Dịch vụ, bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn chấp nhận các thông lệ, yêu cầu, và/hoặc chính sách được nêu trong Chính sách Quyền riêng tư này, và bạn tại đây đồng ý cho chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như được mô tả tại đây. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỀ VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN NHƯ ĐƯỢC MÔ TẢ TẠI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC TRUY CẬP NỀN TẢNG CỦA CHÚNG TÔI. Nếu chúng tôi thay đổi Chính sách Quyền riêng tư của mình, chúng tôi sẽ đăng tải những thay đổi đó hoặc Chính sách Quyền riêng tư được sửa đổi trên Nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi Chính sách Quyền riêng tư này vào bất kì thời điểm nào.
2. KHI NÀO SEATALK SẼ THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN?
2.1 Chúng tôi sẽ/có thể thu thập dữ liệu cá nhân về bạn:
• khi bạn đăng ký và/hoặc sử dụng Dịch vụ hoặc Nền tảng của chúng tôi, hoặc mở tài khoản với chúng tôi;
• khi bạn nộp bất kì biểu mẫu nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, mẫu đăng ký hoặc các biểu mẫu khác liên quan đến bất kì sản phẩm và dịch vụ nào của chúng tôi, cho dù bằng mẫu trực tuyến hoặc bằng hình thức mẫu hiện hữu;
• khi bạn tham gia vào bất kì thỏa thuận hoặc cung cấp tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến sự tương tác của bạn với chúng tôi, hoặc khi bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
• khi bạn tương tác với chúng tôi, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi điện thoại (mà có thể bị ghi âm), thư, fax, cuộc họp mặt đối mặt, nền tảng truyền thông xã hội và thư điện tử;
• khi bạn sử dụng các dịch vụ điện tử của chúng tôi hoặc tương tác với chúng tôi thông qua ứng dụng hoặc sử dụng các dịch vụ trên Nền tảng của chúng tôi. Điều này bao gồm, không giới hạn, thông qua các cookie mà chúng tôi có thể triển khai khi bạn tương tác với ứng dụng hoặc trang web của chúng tôi;
• khi bạn cung cấp phản hồi hoặc khiếu nại với chúng tôi; hoặc
• khi bạn gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi vì bất kì lý do gì.
Các nội dung trên không có ý nghĩa bao quát mọi khía cạnh và đưa ra một số trường hợp phổ biến khi dữ liệu cá nhân về bạn có thể được thu thập.
3. SEATALK SẼ THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN GÌ?
3.1 Dữ liệu cá nhân mà SeaTalk có thể thu thập bao gồm nhưng không giới hạn:
• tên;
• địa chỉ thư điện tử;
• ngày sinh;
• địa chỉ;
• số điện thoại;
• giới tính;
• thông tin đã gửi hoặc liên kết với (các) thiết bị được sử dụng để truy cập Dịch vụ hoặc Nền tảng của chúng tôi;
• bất kì thông tin khác về Người dùng khi Người dùng đăng ký để sử dụng Dịch vụ hoặc Nền tảng, và khi Người dùng sử dụng Dịch vụ hoặc Nền tảng, cũng như là thông tin liên quan đến cách Người dùng sử dụng Dịch vụ hoặc Nền tảng của chúng tôi; và
• tổng hợp dữ liệu về nội dung mà Người dùng tham gia vào.
3.2 Bạn đồng ý không đưa bất kì thông tin nào cho chúng tôi mà không chính xác hoặc sai lệch, và bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi bất kì sự không chính xác hay thay đổi nào đối với thông tin đó. Chúng tôi bảo lưu quyền tùy theo quyết định của mình yêu cầu cung cấp thêm tài liệu để xác minh thông tin được bạn cung cấp.
3.3 Nếu bạn đăng ký để trở thành người dùng của Nền tảng chúng tôi bằng việc sử dụng tài khoản truyền thông xã hội của bạn (“Tài khoản Truyền thông xã hội”), liên kết tài khoản SeaTalk của bạn với Tài khoản Truyền thông xã hội hoặc sử dụng bất kì tính năng truyền thông nào của SeaTalk, chúng tôi có thể truy cập thông tin về bạn mà bạn tự nguyện cung cấp cho nhà cung cấp Tài khoản Truyền thông xã hội của bạn theo như các chính sách của nhà cung cấp đó, và chúng tôi sẽ quản lý và sử dụng bất kì dữ liệu cá nhân nào như vậy theo Chính sách này vào mọi thời điểm.
3.4 Nếu bạn không muốn chúng tôi thu thập thông tin/dữ liệu cá nhân được đề cập ở trên, bạn có thể từ chối vào bất kì thời điểm nào bằng việc thông báo bằng văn bản cho Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi. Bạn có thể tìm được thông tin thêm về việc từ chối tại mục bên dưới với tiêu đề “Làm cách nào bạn rút lại sự đồng ý, xóa, yêu cầu truy cập hoặc điều chỉnh thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi?”. Tuy nhiên, lưu ý rằng, từ chối hoặc rút lại sự đồng ý của bạn cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng Dịch vụ và Nền tảng của bạn. Ví dụ, từ chối việc thu thập thông tin vị trí sẽ dẫn đến các tính năng dựa trên vị trí bị vô hiệu hóa.
4. THU THẬP DỮ LIỆU KHÁC
4.1 Giống như hầu hết các trang web và ứng dụng điện thoại, thiết bị của bạn gửi thông tin có thể bao gồm dữ liệu về bạn mà được đăng nhập bằng máy chủ trang web khi bạn duyệt trên Nền tảng của chúng tôi. Điều này thường bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ Giao thức Internet (IP) của thiết bị của bạn, máy tính/thiết bị di động vận hành hệ thống và loại trình duyệt, loại thiết bị di động, đặc tính của thiết bị di động, thiết bị định danh đặc trưng (UDID) hoặc thiết bị định dạng di động (MEID) cho thiết bị di động của bạn, địa chỉ chuyển hướng trang web (nếu có), trang mà bạn truy cập trên trang web và ứng dụng di động của chúng tôi và thời gian truy cập, và đôi khi là một “cookie” (có thể bị vô hiệu hóa bằng tùy chọn trình duyệt của bạn) để giúp trang web ghi nhớ lần truy cập gần nhất của bạn. Nếu bạn đã đăng nhập vào, thông tin này được liên kết với tài khoản cá nhân của bạn. Thông tin cũng được bao gồm trong thống kê ẩn danh cho phép chúng tôi hiểu được cách khách sử dụng trang của chúng tôi.
4.2 Các ứng dụng di động của chúng tôi có thể thu thập thông tin chính xác về vị trí thiết bị di động của bạn bằng việc sử dụng các công nghệ như GPS, Wi-Fi, v.v. Chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý thông tin này cho một hoặc nhiều Mục đích bao gồm, nhưng không giới hạn, các dịch vụ dựa trên vị trí mà bạn yêu cầu hoặc cung cấp nội dung liên quan đến bạn dựa trên vị trí của bạn hoặc cho phép bạn chia sẻ vị trí của bạn cho Người dùng khác như là một phần của các dịch vụ theo các ứng dụng di động của chúng tôi. Đối với hầu hết các thiết bị di động, bạn có thể rút lại sự cấp quyền cho chúng tôi để có được thông tin này về vị trí của bạn thông qua cài đặt thiết bị của bạn. Nếu bạn có thắc mắc về cách vô hiệu hóa các dịch vụ định vị trên thiết bị di động của bạn, vui lòng liên hệ nhà cung cấp dịch vụ thiết bị di động của bạn hoặc nhà sản xuất thiết bị.
5. COOKIES
5.1 Trong từng thời điểm, chúng tôi có thể triển khai “cookies” hoặc các tính năng khác cho phép chúng tôi hoặc các bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ thông tin giúp chúng tôi cải thiện Nền tảng và Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, hoặc giúp chúng tôi cung cấp các dịch vụ và tính năng mới. “Cookies” là phương tiện nhận dạng mà chúng tôi chuyển đến máy tính và thiết bị di động của bạn cho phép chúng tôi nhận ra máy tính hoặc thiết bị di động của bạn và báo cho chúng tôi biết cách thức và thời điểm Dịch vụ hoặc Nền tảng được sử dụng hoặc truy cập, bởi bao nhiêu người và theo dõi hoạt động trong Nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi có thể liên kết thông tin cookie đến dữ liệu cá nhân. Cookies cũng liên kết đến thông tin liên quan đến các mặt hàng được bạn lựa chọn để mua hoặc các trang mà bạn đã xem. Ví dụ, thông tin này được sử dụng để theo dõi giỏ hàng mua sắm của bạn. Cookies cũng được sử dụng để cung cấp nội dung đặc thù với sở thích của bạn và giám sát việc sử dụng Dịch vụ.
5.2 Bạn có thể từ chối sử dụng cookies bằng cách chọn cài đặt thích hợp trên trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng nếu bạn làm điều này bạn có thể không thể sử dụng đầy đủ chức năng của Nền tảng hoặc Dịch vụ.
6. XEM VÀ TẢI NỘI DUNG VÀ QUẢNG CÁO
6.1 Như khi bạn xem các trang trên trang web hoặc ứng dụng đi động của chúng tôi, khi bạn xem nội dung và quảng cáo và truy cập phần mềm khác trên Nền tảng của chúng tôi hoặc thông qua Dịch vụ, hầu hết thông tin tương tự được gửi tới chúng tôi (bao gồm, nhưng không giới hạn, địa chỉ IP, vận hành hệ thống, v.v.); nhưng, thay vì lượt xem của trang, thiết bị của bạn gửi chúng tôi thông tin nội dung, lượt xem quảng cáo và/hoặc phần mềm được quảng cáo bởi Dịch vụ và Nền tảng và thời gian.
7. CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN MÀ BẠN CUNG CẤP NHƯ THẾ NÀO?
7.1 Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho một hoặc nhiều mục đích như sau:
• để xem xét đơn đăng ký của bạn với chúng tôi hoặc giao tiếp của bạn với các bên thứ ba thông qua Dịch vụ;
• để quản lý, vận hành, cung cấp và/hoặc quản trị việc sử dụng của bạn và/hoặc truy cập Dịch vụ và Nền tảng của chúng tôi (bao gồm, nhưng không giới hạn, ghi nhớ sở thích của bạn), cũng như mối quan hệ của bạn và tài khoản của người dùng với chúng tôi;
• để thực thi Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi hoặc bất kì thỏa thuận cấp phép với người dùng cuối hiện hành nào;
• để bảo vệ sự an toàn cá nhân và các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác;
• để nhận dạng và/hoặc xác minh;
• để duy trì và quản lý bất kì cập nhật phần mềm và/hoặc cập nhật và hỗ trợ khác mà có thể được yêu cầu trong từng thời điểm để đảm bảo sự hoạt động trơn tru của Dịch vụ.
• để giải quyết với hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho dịch vụ khách hàng, thực hiện các chỉ thị của bạn, giải quyết hoặc phản hồi bất kì yêu cầu được đưa ra bởi (hoặc có căn cứ được đưa ra bởi) bạn hoặc nhân danh bạn;
• để liên lạc bạn hoặc giao tiếp với bạn thông qua cuộc gọi thoại, tin nhắn văn bản và/hoặc tin nhắn fax, thư điện tử và/hoặc thư bưu chính hoặc cách khác cho mục đích để quản trị và/hoặc quản lý mối quan hệ của bạn với chúng tôi hoặc việc sử dụng Dịch vụ của bạn, như là nhưng không giới hạn trong việc truyền đạt thông tin quản trị đến bạn liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng sự liên lạc đó bởi chúng tôi có thể bằng cách gửi thư từ, các tài liệu hoặc thông báo đến bạn, việc này có thể tiết lộ một số dữ liệu cá nhân về bạn để thực hiện việc giao nhận cũng như bên ngoài phong bì/gói thư;
• để cho phép người dùng khác tương tác hoặc kết nối với bạn trên Nền tảng, bao gồm để thông báo cho bạn khi Người dùng khác gửi cho bạn một tin nhắn riêng tư hoặc đăng tải một nhận xét cho bạn trên Nền tảng;
• để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm, nhưng không giới hạn, phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển sản phẩm và dịch vụ và/hoặc tạo hồ sơ), để phân tích cách bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, để cải thiện Dịch vụ và các sản phẩm của chúng tôi và/hoặc nâng cao trải nghiệm khách hàng của bạn;
• để cho phép kiểm toán và khảo sát, trong số những thứ khác, xác thực quy mô và thành phần của khách hàng mục tiêu của chúng tôi, và hiểu được trải nghiệm của họ đối với Dịch vụ của SeaTalk;
• đối với tiếp thị và liên quan đến vấn đề này, để gửi cho bạn bằng nhiều phương thức tiếp thị và thông tin khuyến mại và các tài liệu liên quan đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn, các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của các bên thứ ba mà SeaTalk có thể hợp tác hoặc liên kết với) mà SeaTalk (và/hoặc các công ty thành viên hoặc công ty liên quan) có thể bán, tiếp thị hoặc quảng bá, cho dù các sản phẩm hoặc dịch vụ đó đang hiện hữu ở thời điểm hiện tại hoặc được tạo ra trong tương lai. Bạn có thể hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị vào bất kì lúc nào bằng việc sử dụng chức năng hủy đăng ký trong tài liệu tiếp thị điện tử. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên hệ của bạn để gửi các bản tin từ chúng tôi và từ các công ty liên quan của chúng tôi;
• để đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc để tuân thủ với hoặc yêu cầu của luật hiện hành, yêu cầu của chính phủ hoặc yêu cầu pháp lý của bất kì quyền tài phán liên quan nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, đáp ứng yêu cầu để tiết lộ theo yêu cầu của bất kì quy định nào ràng buộc với SeaTalk hoặc các công ty liên quan hoăc các công ty thành viên của SeaTalk;
• để xuất số liệu thống kê và nghiên cứu cho các yêu cầu báo cáo nội bộ và theo quy định và/hoặc lưu giữ hồ sơ và theo quy định của pháp luật;
• để thực hiện thẩm tra hoặc các hoạt động sàng lọc khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, kiểm tra lý lịch) theo quy định của pháp luật hoặc nghĩa vụ pháp lý hoặc quy trình quản lý rủi ro của chúng tôi mà có thể được yêu cầu bởi luật hoặc có thể được chúng tôi áp dụng;
• để kiểm toán Dịch vụ của chúng tôi hoặc hoạt động kinh doanh của SeaTalk;
• để ngăn chặn hoặc điều tra bất kì vi phạm thực tế hoặc nghi ngờ của Điều khoản Dịch vụ chúng tôi, gian lận, hoạt động bất hợp pháp, thiếu sót hoặc hành vi sai trái, cho dù liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc bất kì vấn đề nào phát sinh từ mối quan hệ của bạn với chúng tôi;
• để lưu trữ, tổ chức, sao lưu (cho dù để khôi phục dữ liệu sau thảm họa hoặc bằng cách khác) dữ liệu cá nhân của bạn cho dù trong hay ngoài quyền hạn của bạn;
• để giải quyết với và/hoặc tạo điều kiện cho giao dịch kinh doanh tài sản hoặc giao dịch kinh doanh tài sản tiềm năng, mà giao dịch đó liên quan đến SeaTalk với tư cách là một bên tham gia hoặc chỉ liên hệ đến một công ty có liên quan hoặc công ty thành viên của SeaTalk với tư cách là bên tham gia hoặc liên quan đến SeaTalk và/hoặc bất kì một hay nhiều các công ty liên quan hoặc công ty thành viên nào của SeaTalk với tư cách (các) bên tham gia, và có thể có các tổ chức bên thứ ba khác là những bên tham gia vào giao dịch đó. Một “giao dịch kinh doanh tài sản” nghĩa là mua, bán, cho thuê, sáp nhập, hợp nhất hoặc bất kì hoạt động mua lại, chuyển nhượng hoặc tài trợ của một tổ chức hoặc một phần của tổ chức hoặc bất kì hoạt động kinh doanh hoặc cấp vốn của một tổ chức; và/hoặc
• bất kì mục đích khác mà chúng tôi thông báo cho bạn vào thời điểm nhận được sự đồng ý của bạn.
(gọi chung, “Mục Đích”)
7.2 Vì các mục đích mà chúng tôi sẽ/có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn phụ thuộc vào từng hoàn cảnh, mục đích đó có thể không được đề cập ở trên. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về mục đích khác đó vào thời điểm nhận được sự đồng ý của bạn, trừ khi việc xử lý dữ liệu áp dụng không cần có sự đồng ý của bạn được cho phép bởi Luật bảo vệ Quyền riêng tư.
8. SEATALK BẢO VỆ VÀ LƯU GIỮ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG NHƯ THẾ NÀO?
8.1 Chúng tôi thực hiện một loạt các biện pháp bảo mật và cố gắng đảm bảo bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn trên hệ thống của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân của người dùng được lưu giữ đằng sau mạng lưới được bảo mật và chỉ có thể truy cập được bởi một số nhân viên hạn chế có quyền truy cập đặc biệt vào các hệ thống đó. Tuy nhiên, chắc chắn không thể có sự đảm bảo về bảo mật tuyệt đối.
8.2 Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân theo Luật bảo vệ Quyền riêng tư và/hoặc các luật hiện hành khác. Theo đó, chúng tôi sẽ hủy hoặc ẩn danh dữ liệu cá nhân của bạn khi chúng tôi xác định một cách hợp lý rằng (i) mục đích mà dữ liệu cá nhân được thu thập không còn được phục vụ khi lưu giữ dữ liệu cá nhân đó; (ii) việc lưu trữ không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích kinh doanh hoặc pháp lý nào; và (iii) không có lợi ích hợp pháp nào khác đảm bảo lưu giữ thêm dữ liệu cá nhân đó. Nếu bạn ngừng sử dụng Nền tảng hoặc ngừng cho phép sử dụng Nền tảng và/hoặc Dịch vụ bị chấm dứt hoặc thu hồi, chúng tôi có thể tiếp tục lưu trữ, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính sách bảo mật này và nghĩa vụ của chúng tôi theo Luật bảo vệ Quyền riêng tư. Theo luật hiện hành, chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách an toàn mà không cần thông báo trước cho bạn.
9. SEATALK CÓ TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TRUY CẬP RA BÊN NGOÀI KHÔNG?
9.1 Trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi sẽ/có thể cần phải tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba là các bên cung cấp dịch vụ của chúng tôi, đại lý và/hoặc các chi nhánh của chúng tôi hoặc các công ty liên quan, và/hoặc các bên thứ ba khác, cho dù đặt tại Singapore hay ngoài Singapore, cho một hoặc nhiều hơn các Mục Đích nêu trên. Các bên thứ ba nhà cung cấp dịch vụ, đại lý và/hoặc các công ty liên kết hoặc công ty liên quan và/hoặc các bên thứ ba khác đó sẽ được thay mặt chúng tôi, xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc bằng cách khác, cho một hoặc nhiều hơn các Mục Đích nêu trên. Các bên thứ ba đó bao gồm, nhưng không giới hạn:
• các công ty con, các công ty liên kết và các công ty liên quan của chúng tôi;
• những người dùng khác trong Nền tảng của chúng tôi cho một hoặc nhiều Mục đích đã nêu ở trên;
• những người dùng khác trong Nền tảng của chúng tôi cho một hoặc nhiều Mục đích đã nêu ở trên;
• người mua hoặc người kế thừa khác trong trường hợp sáp nhập, thoái vốn, tái cơ cấu, tổ chức lại, giải thể hoặc bán hoặc chuyển nhượng một số hoặc tất cả tài sản của SeaTalk, cho dù là một vấn đề đang xảy ra hoặc là một phần của phá sản, thanh lý hoặc thủ tục tương tự, trong đó dữ liệu cá nhân do SeaTalk nắm giữ về Người sử dụng dịch vụ của chúng tôi nằm trong số các tài sản được chuyển giao; hoặc để cho một đối tác trong giao dịch tài sản kinh doanh mà SeaTalk hoặc bất kỳ công ty liên kết hoặc công ty liên quan tham gia; và
• các bên thứ ba mà chúng tôi tiết lộ cho một hoặc nhiều hơn các Mục đích và các bên thứ ba đó sẽ lần lượt thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho một hoặc nhiều Mục đích.
9.2 Điều này có thể yêu cầu, ngoài các việc khác, việc chia sẻ thông tin mang tính thống kê và nhân khẩu học về Người dùng của chúng tôi và việc sử dụng Dịch vụ của họ với các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo và lập trình. Điều này sẽ không bao gồm bất cứ điều gì mà có thể được sử dụng để nhận dạng bạn một cách đặc biệt hoặc để phát hiện các thông tin cá nhân.
9.3 Để tránh sự nghi ngờ, trong trường hợp Luật bảo vệ Quyền riêng tư hoặc các luật áp dụng khác cho phép một tổ chức như chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn, thì sự cho phép bởi luật đó vẫn tiếp tục được áp dụng.
9.4 Các bên thứ ba có thể một cách bất hợp pháp chặn hoặc truy cập dữ liệu cá nhân được truyền đến hoặc chứa trên trang web, các công nghệ có thể bị trục trặc hoặc không hoạt động như dự đoán hoặc ai đó có thể truy cập, lạm dụng hoặc lợi dụng thông tin mà không phải do lỗi của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ triển khai các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo yêu cầu của Luật bảo vệ Quyền riêng tư; tuy nhiên, chắc chắn không thể có sự đảm bảo về bảo mật tuyệt đối như là, nhưng không giới hạn, khi việc tiết lộ trái phép phát sinh từ các vụ hack độc hại và tinh vi của các kẻ xấu mà không phải do lỗi của chúng tôi.
10. THÔNG TIN VỀ TRẺ EM
10.1 Dịch vụ không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập hoặc duy trì bất kỳ dữ liệu cá nhân hoặc thông tin không thể nhận dạng cá nhân nào từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi cũng như bất kỳ phần nào trong Nền tảng của chúng tôi hoặc các Dịch vụ khác hướng đến trẻ em dưới 13 tuổi. Là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, vui lòng không cho phép trẻ em bạn chăm sóc gửi dữ liệu cá nhân cho SeaTalk. Trong trường hợp dữ liệu cá nhân của một trẻ em dưới 13 tuổi bạn chăm sóc được tiết lộ cho SeaTalk, bạn đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em và chấp nhận và đồng ý chịu sự ràng buộc của Chính sách này thay cho trẻ em đó. Chúng tôi sẽ đóng bất kỳ tài khoản nào được sử dụng riêng bởi những trẻ em đó và sẽ gỡ bỏ và/hoặc xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào chúng tôi tin rằng đã được gửi mà không có sự đồng ý của cha mẹ bởi bất kỳ trẻ em nào dưới 13 tuổi.
11. THÔNG TIN THU THẬP BỞI BÊN THỨ BA
11.1 Nền tảng của chúng tôi sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích trang web được cung cấp bởi Google, Inc. ("Google"). Google Analytics sử dụng cookie, là các tệp văn bản được đặt trên thiết bị của bạn, để giúp Nền tảng phân tích cách Người dùng sử dụng Nền tảng. Thông tin được tạo bởi cookie về việc bạn sử dụng Nền tảng (bao gồm cả địa chỉ IP của bạn) sẽ được Google truyền đến và lưu trữ trên các máy chủ ở Hoa Kỳ. Google sẽ sử dụng thông tin này cho mục đích đánh giá việc sử dụng Nền tảng của bạn, tổng hợp các báo cáo về hoạt động trang web cho các nhà điều hành trang web và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động của trang web và việc sử dụng Internet. Google cũng có thể chuyển thông tin này cho các bên thứ ba khi pháp luật yêu cầu hoặc khi các bên thứ ba đó xử lý thông tin thay mặt cho Google. Google sẽ không liên kết địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác do Google nắm giữ.
11.2 Chúng tôi, và các bên thứ ba, có thể tuỳ từng thời điểm tạo ra các ứng dụng phần mềm tải xuống để bạn sử dụng thông qua Nền tảng hoặc thông qua Dịch vụ. Các ứng dụng này có thể truy cập riêng và cho phép bên thứ ba xem, thông tin nhận dạng của bạn, như tên, ID người dùng, Địa chỉ IP thiết bị của bạn hoặc các thông tin khác như bất kỳ cookie nào bạn đã cài đặt trước đó hoặc được cài đặt cho bạn bởi phần mềm ứng dụng hoặc trang web bên thứ ba. Ngoài ra, các ứng dụng này có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin trực tiếp cho bên thứ ba. Các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba được cung cấp thông qua các ứng dụng này không thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của SeaTalk. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc các điều khoản và chính sách khác được công bố bởi các bên thứ ba trên trang web hoặc phương tiện truyền thông khác của họ.
12. MIỄN TRỪ VỀ AN NINH VÀ TRANG CỦA BÊN THỨ BA
12.1 CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO AN NINH DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ/HOẶC THÔNG TIN KHÁC MÀ BẠN CUNG CẤP CHO CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA. Chúng tôi thực hiện một loạt các biện pháp bảo mật để duy trì sự an toàn của dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang nắm giữ hoặc kiểm soát. Dữ liệu cá nhân của bạn được được lưu trữ sau mạng bảo mật và chỉ có thể truy cập bởi một số người giới hạn có quyền truy cập đặc biệt tới hệ thống đó, và đã được yêu cầu giữ bí mật cho dữ liệu cá nhân này. Khi bạn đặt lệnh hoặc truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi cung cấp sử dụng một máy chủ bảo mật.
12.2 Trong nỗ lực cung cấp cho bạn giá trị gia tăng, chúng tôi có thể chọn các trang web bên thứ ba khác nhau để liên kết và phát triển trong Nền tảng. Chúng tôi cũng có thể tham gia hợp tác thương hiệu và các mối quan hệ khác để cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và các dịch vụ và tính năng khác cho khách truy cập của chúng tôi. Các trang được liên kết này có chính sách riêng biệt và độc lập về bảo mật cũng như các biện pháp an ninh. Ngay cả khi bên thứ ba có liên kết với chúng tôi, chúng tôi không có quyền kiểm soát đối với các trang được liên kết này, mỗi trang web có các cơ chế thu thập dữ liệu và bảo mật riêng biệt độc lập với chúng tôi. Dữ liệu được thu thập bởi các đối tác đồng thương hiệu hoặc trang web của bên thứ ba (ngay cả khi được cung cấp trên hoặc thông qua Nền tảng của chúng tôi) có thể không được tiếp nhận bởi chúng tôi.
12.3 Do đó, chúng tôi không có trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, biện pháp an ninh (hoặc thiếu hụt đó) và các hoạt động của các trang được liên kết này. Các trang được liên kết này chỉ để thuận tiện cho bạn và do đó bạn phải tự chịu trách nhiệm khi truy cập. Tuy nhiên, chúng tôi tìm cách bảo vệ tính toàn vẹn của Nền tảng của chúng tôi và các liên kết được đặt trên đó và do đó hoan nghênh mọi phản hồi về các trang web được liên kết này (bao gồm, nhưng không giới hạn, nếu một liên kết cụ thể nào đó không hoạt động).
13. SEATALK SẼ CHUYỂN THÔNG TIN CỦA BẠN RA NƯỚC NGOÀI KHÔNG?
13.1 Dữ liệu cá nhân và/hoặc thông tin của bạn có thể được chuyển đến, lưu trữ hoặc xử lý bên ngoài quốc gia của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được xử lý tại Singapore, nơi đặt máy chủ của chúng tôi và cơ sở dữ liệu trung tâm của chúng tôi được vận hành. SeaTalk sẽ chỉ chuyển thông tin của bạn ra nước ngoài theo Luật bảo vệ Quyền riêng tư.
14. LÀM CÁCH NÀO BẠN RÚT LẠI SỰ ĐỒNG Ý, YÊU CẦU TRUY CẬP HOẶC ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẠN ĐÃ CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI
14.1 Rút lại sự đồng ý
14.1.1 Bạn có thể yêu cầu xóa các dữ liệu cá nhân của bạn và/hoặc rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang nắm giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi email đến Nhân viên bảo vệ dữ liệu cá nhân của chúng tôi tại dpo@seatalk.biz, và chúng tôi sẽ xử lý các yêu cầu đó theo Chính sách bảo mật này và các nghĩa vụ của chúng tôi theo Luật bảo vệ Quyền riêng tư và luật áp dụng khác. Tuy nhiên, việc bạn rút lại sự đồng ý có thể có nghĩa là chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp Dịch vụ cho bạn và chúng tôi có thể cần chấm dứt mối quan hệ hiện tại của bạn và/hoặc hợp đồng bạn có với chúng tôi.
14.2 Yêu cầu truy cập hoặc sửa dữ liệu cá nhân
14.2.1 Nếu bạn có một tài khoản với chúng tôi, bạn có thể truy cập cá nhân và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân của bạn hiện đang thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi thông qua trang Cài đặt tài khoản trên Nền tảng. Nếu bạn không có tài khoản với chúng tôi, bạn có thể yêu cầu truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang nắm giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ cần đủ thông tin từ bạn để xác định danh tính cũng như bản chất yêu cầu để có thể giải quyết yêu cầu của bạn. Do đó, vui lòng gửi yêu cầu bằng văn bản của bạn bằng cách gửi email đến Nhân viên bảo vệ dữ liệu cá nhân của chúng tôi tại dpo@seatalk.biz.
14.2.2 Chúng tôi có thể tính phí hợp lý cho việc xử lý và thực hiện các yêu cầu của bạn để truy cập dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu chúng tôi chọn tính phí, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn bản dự toán về phí bằng văn bản mà chúng tôi sẽ tính. Xin lưu ý rằng chúng tôi không bắt buộc phải trả lời hoặc giải quyết yêu cầu truy cập của bạn trừ khi bạn đồng ý trả phí.
14.2.3 Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối sửa dữ liệu cá nhân của bạn theo các quy định như được quy định trong Luật bảo vệ Quyền riêng tư, nếu có yêu cầu và/hoặc cho phép một tổ chức từ chối sửa dữ liệu cá nhân trong các trường hợp đã nêu.
15. CÂU HỎI, THẮC MẮC HAY KHIẾU NẠI? LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
15.1 Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về việc thực hiện bảo mật của chúng tôi, chúng tôi hoan nghênh bạn liên hệ với chúng tôi bằng e-mail tại dpo@seatalk.biz.
Ngày cập nhật: ngày 16 tháng 02 năm 2022
Tải không thành công. Vui lòng thử lại.